Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Kredyty po zmarłej a podatek PIT - 2013.03.07

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-855/12-2/JR

Matka podatnika pozostawiając niespłacony kredyt bankowy. Spadkobiercami po zmarłej zostali: podatnik i Jego dwie siostry (tata zmarł wcześniej). Kredyt nie stanowiły wierzytelności zabezpieczonej ani zastawem, ani hipoteką. Spadkobiercy złożyli przed notariuszem oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Następnie komornik sądowy dokonał spisu inwentarza po zmarłej mamie. Stan czynny spadku komornik określił na kwotę 400,00 zł (na co składa się wartość kompletu, wypoczynkowego, segmentu, dwóch sztuk szaf i telewizora), stan bierny zaś na kwotę 22.799,39 zł. Wartość czystego spadku (kwotowo) wyniosła 0,00 zł.

Minister Finansów na pytanie o ewentualne przysporzenie i podatek od takiego spadku wskazał, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przysporzeniem majątkowym i przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 9 ust. 1) są nie tylko aktywa, które ulegają zwiększeniu u podatnika, ale także zmniejszenie jego pasywów. Momentem uzyskania przychodu, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy jest moment dokonania umorzenia. Równocześnie przepis art. 20 ust. 1 ustawy stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być – co do zasady – tylko takie czynności, w wyniku których po stronie osoby fizycznej następuje przysporzenie majątkowe rozumiane nie tylko jako zwiększenie aktywów, ale również jako zmniejszenie jej pasywów. Takie sytuacje wskazuje art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Zatem, w sytuacji spadkobrania w której dobrodziejstwo inwentarza sprawiło, że podatnicy nie otrzymują ani złotówki, nie można uznać, iż po stronie spadkobierców nastąpi przysporzenie majątkowe. W związku ze złożonym oświadczeniem o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i wartością spadku określoną przez komornika sądowego u podatnika nie powstanie jakikolwiek przychód przekraczający wartość stanu czynnego spadku. Stąd też kwoty niespłaconych wskazanych zobowiązań zmarłej matki nie będą stanowiły przysporzenia majątkowego i z tego względu będą obojętne pod względem uregulowań przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie powstanie przychód podatkowy z tego tytułu.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj