Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Koszty najmu prywatnego podwyższa jego amortyzacja i odsetki od kredytu - 2013.04.11

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-254/13-2/EC

Podatnik kupił wraz ze współmałżonką lokal mieszkalny. Zakup został sfinansowany zaciągniętym na ten cel kredytem bankowym. Odsetki od tego kredytu nie były odliczane w żadnej formie. W dniu 5 stycznia 2013r., zawarta została umowa najmu, na mocy której przedmiotowy lokal został po raz pierwszy oddany w najem osobie trzeciej, a najemca uiszcza z tego tytułu czynsz (po raz pierwszy czynsz ten został zapłacony w lutym br.). Rozliczenie dokonywane jest na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie złożono oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik zamierza wynajmować wspomniany lokal mieszkalny w okresie dłuższym niż rok. Wynajmujący nie prowadzi działalności gospodarczej. Przedmiotowy lokal mieszkalny nie jest wynajmowany w ramach działalności gospodarczej, stanowiąc tzw. najem prywatny. Lokal mieszkalny nie stanowi składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Problemem dotyczył kosztów podatkowych z najmu. Minister Finansów zgodził się, że w odniesieniu do kosztów z najmu zastosowanie ma ogólna definicja kosztu podatkowego, zawarta w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Tym samym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zatem kosztami uzyskania przychodów — z danego źródła przychodu wymienionego w ustawie — są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z tym źródłem przychodu.

W związku z powyższym Minister Finansów potwierdził, że:

  • wynajmowany lokal mieszkalny stanowić może środek trwały wprowadzony do ewidencji środków trwałych i podlegający amortyzacji, a dokonywane w związku z tym odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów z najmu,
  • zgodnie z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do ustawy o PIT, lokale mieszkalne (grupa 01, podgrupa 122) amortyzuje się przy zastosowaniu stawki 1,5%, jednak możliwe jest również stosowanie tzw. przyspieszonej amortyzacji; skoro lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność, po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych, znajduje się w budynku z lat 60-tych ubiegłego wieku, jak również wiadomo, że lokal ten był wykorzystywany przez poprzednich właścicieli przez okres co najmniej 60 miesięcy, możliwe jest więc ustalenie indywidualnej stawki amortyzacyjnej, która nie może w opisanym stanie faktycznym przekroczyć 10%,
  • nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (pkt 32), a także odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji (pkt 33); w związku z tym, że odsetki wynikają z umowy kredytu zaciągniętego w celu nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego, z wynajmowania którego wnioskodawca uzyskuje przychody, będą one stanowić koszty uzyskania przychodów z tytułu najmu, z zastrzeżeniem poniższych uwag dotyczących odsetek naliczonych i zapłaconych do dnia przekazania środka trwałego do używania, które podwyższą Jego wartość początkową,
  • kwota odsetek naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania podwyższa jego wartość początkową — ustaloną zgodnie z art. 22g ust. 1 i 3 ustawy o PIT — będącą podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych, zaś odsetki zapłacone po tym dniu będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj