Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Korekta zeznania w związku ze zwrotem podatku za pracę za granicą - 2013.08.02

ILPB2/415-451/13-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Wypełniając druk PIT-36 podatnik skorzystał z ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w momencie zwrotu przez Holandię odliczonego podatku będzie musiał w zeznaniu rocznym za rok, w którym ten podatek będzie Mu zwrócony doliczyć go do podatku, co jest dla Niego niekorzystne. W związku z powyższym chciałby złożyć korektę zeznania PIT-36 za 2011 r. polegającą na skorzystaniu z prawa odliczenia ulgi abolicyjnej - z wyłączeniem odliczenia podatku zapłaconego w Holandii. Przy zastosowaniu ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w pełni skorzystałby z abolicji ze względu na brak konieczności doliczenia podatku zwróconego przez holenderski organ skarbowy.

Minister Finansów wskazał, że zwrot podatku zapłaconego w holenderskim urzędzie skarbowym podatnik dolicza do podatku wyliczonego w zeznaniu za rok, w którym ten zwrot otrzymał, co wynika z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który brzmi: „Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.” Podatnik nie może złożyć korekty deklaracji PIT-36 za 2011 r., bowiem dokonał poprawnego rozliczenia dochodów osiągniętych tak w Holandii jak i w Polsce z uwzględnieniem stosownych przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji zwrot podatku zagranicznego ma obowiązek doliczyć do podatku należnego za rok, w którym go uzyskał.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj