Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Samozatrudnienie w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dowody świadczące o braku polskiej rezydencji podatkowej - 2013.02.20

IPPB1/415-1617/12-2/EC, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Problem ustalenia rezydencji podatkowej nadal wzbudza sporo kontrowersji. Nie ma bowiem jasno sprecyzowanych zasad mówiących o tym, kiedy centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) znajduje się w kraju lub poza Polską. Minister Finansów w odpowiedzi na zadane pytanie zgodził się z podatnikiem, że nie posiada on polskiej rezydencji podatkowej, w przypadku gdy podatnik mieszkał do czasu wyjazdu do Wielkiej Brytanii z rodzicami i jest obywatelem RP. W roku 2005 wyjechał do Wielkiej Brytanii z zamiarem stałego pobytu. Otworzył on tam działalność gospodarczą i dalej ją prowadzi do dnia dzisiejszego. Z tego tytułu osiąga dochody, które są opodatkowane w Wielkiej Brytanii i wykazane w zeznaniach podatkowych. W kraju tym przebywa na stałe, co roku powyżej 183 dni. W Wielkiej Brytanii urodziło mu się dwoje dzieci, które wychowuje wraz z ich matką. Wspólnie prowadzą oni razem gospodarstwo domowe. Jedno dziecko urodziło się w .2010 r. Drugie dziecko urodziło się w dniu 2011 r. W Wielkiej Brytanii posiada również rachunki bankowe. Natomiast w Polsce posiada jedynie walutowy rachunek bankowy do przekazu pieniędzy w celu inwestowania oszczędności na terenie RP np. w zakup nieruchomości. Do Polski podatnik przyjeżdża rzadko i przede wszystkim w celach odwiedzin lub podpisania pełnomocnictw. W Polsce inwestuje zarobione pieniądze w nieruchomości głównie niezabudowane, które kupuje samodzielnie lub przez pełnomocników. Środki na nabycie nieruchomości pochodzą z dochodów uzyskanych i opodatkowanych w Wielkiej Brytanii oraz środków pochodzących z pożyczek również uzyskanych w Wielkiej Brytanii od obywatela tego kraju. Również w roku 2012 nabywa inną nieruchomość w Polsce. Środki na jej nabycie pochodzą ze sprzedaży innej nieruchomości, którą sprzedał w roku 2010. W nieruchomości tej będzie okresowo mieszkał jednak nie więcej niż 183 dni w roku. Dochody z nabytej w roku 2009, a następnie sprzedanej w roku 2010 nieruchomości zostają opodatkowane według polskich przepisów w Polsce gdyż są to dochody z nieruchomości położonej na terytorium RP. Podatnik nie zamierza wracać do Polski na stałe - nie ma obecnie takich planów. Przyjeżdża do Polski tylko okresowo. Wnioskodawca posiada w okresie 2005-2011 stałe zameldowanie w Polsce i nie składał do urzędu skarbowego druku NIP-3 o zmianie miejsca zamieszkania. Od roku 2005 r. jego stałym miejscem pracy i zamieszkania była i jest Anglia.

Minister Finansów wskazał, od 2005 roku (od momentu wyjazdu z Polski) do grudnia 2011 roku, podatnik podlega w Polsce jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlega opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednocześnie nie można go dla celów podatkowych uznać za polskiego rezydenta.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj