Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Czesne dla nauczycieli bez podatku - 2013.03.01

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/415-1053/12-4/WM

Podatnik miał wątpliwość czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, które reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)?

Minister Finansów wskazał, że wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego (art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT). W stosunku do nauczycieli za odrębne przepisy, o których mowa wyżej uznać należy regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Ze środków tych, przeznaczanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowuje się:

  1. organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,
  2. organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
  3. przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,
  4. organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,
  5. organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
  6. szkolenie rad pedagogicznych.

Podobnie w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie na obszarze województwa doskonalenia zawodowego nauczycieli, w łącznej wysokości 5.000 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty. W ich ramach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), w ramach wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dofinansowaniu podlega m.in. organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki. Dofinansowaniu podlegają zatem m.in. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz opłaty za – odbywane na podstawie skierowania dyrektora szkoły i placówki – kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.

W świetle powyższego wartość świadczeń przyznanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, do których należy zaliczyć również i kształcenie nauczycieli zlecane szkołom wyższym (studia podyplomowe), jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj