Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż majątku przedsiębiorstwa możliwa między małżonkami; 2015.06.17

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/1/4511-340/15/ZK

Jeżeli małżonkowie najpierw zawrą umowę rozdzielności majątkowej małżeńskiej, to przeniesienie majątku objęty podziałem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. I przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej pozostaje w związku małżeńskim z tym samym partnerem. W związku małżeńskim nie było i nie ma rozdzielności majątkowej, nie były sporządzane żadne umowy majątkowe, nie było umowy intercyzy. Podatniczka w ramach przedsiębiorstwa wytworzyła pawilon.

Obecnie zamierza ona sporządzić notarialnie małżeńską umowę o podziale majątku wspólnego. W ramach tej umowy, pawilon (ale już nie działka, na której jest budowany) oraz cała firma, mają stać się wyłącznie jej majątkiem osobistym (mają wejść w skład jej majątku osobistego). Następnie pawilon ten (rozpoczęta budowa, nakłady poczynione na wytworzenie środka trwałego) ma zamiar sprzedać aktem notarialnym z jej firmy do firmy męża po cenie ewidencyjnej netto + 23% VAT. Mąż również prowadzi indywidualną działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Z tytułu tej sprzedaży u podatniczki powstanie podatek VAT należny. Podatek dochodowy nie wystąpi, ponieważ do kosztów sprzedaży zaliczy kwotę netto całości poniesionych dotychczas na budowę tego pawilonu wydatków (bez ich waloryzacji).

Minister Finansów wskazał, że skoro zgodnie z cyt. art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków nie stosuje się przepisów tej ustawy, to na gruncie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, ewentualny przychód powstały w związku z podziałem majątku wspólnego Wnioskodawczyni oraz jej małżonka, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co zarazem oznacza, że na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył z tego tytułu obowiązek podatkowy.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj