Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Prawo do odliczenia kosztów transportu do szpitala w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie umowy użyczenia samochodu - 2013.10.18

ITPB2/415-666/13/KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Podatnik posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozliczeniu rocznym PIT za 2012 rok odliczył kwotę 2.280 zł z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki poniesione przez podatnika dotyczyły użytkowania samochodu w celu transportu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Użytkowanie samochodu odbywało się na podstawie umowy użyczenia. Koszt transportu nie przekroczył 2.280 zł w roku podatkowym.

Pojawia się pytanie, czy kwota w wysokości 2.280 zł odliczona w ramach ulgi rehabilitacyjnej powinna zostać uwzględniona w złożonym zeznaniu PIT-37 za 2012 rok? Analizując stan faktyczny Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił szczególną uwagę na fakt, że podatnik korzystał z samochodu osobowego na podstawie umowy użyczenia. W świetle obowiązujących przepisów warunkiem koniecznym do skorzystania z odliczenia wydatków na używanie samochodu osobowego w celu dokonywania przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne jest bycie właścicielem lub współwłaścicielem wykorzystywanego samochodu. W myśl art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ,,przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.”. Oznacza to, że umowa użyczenia nie jest umową, na mocy której następuje przeniesienie własności.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej ,, (…) nie będąc właścicielem ani też współwłaścicielem samochodu osobowego, Wnioskodawca nie był uprawniony do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wydatki poniesione w związku z używaniem tego samochodu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj