Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

50% koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia webmastera i dyrektora IT - 2013.11.28

IPTPB1/415-581/13-4/MD, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Płatnik zamierza objąć 50% kosztami uzyskania przychodów wynagrodzenie zatrudnionych pracowników na stanowisku: dyrektor IT, webmaster, specjalista ds. oprogramowania, specjalista ds. testów oraz specjalista ds. oprogramowania. 50% koszty uzyskania przychodów płatnik chce wprowadzić do części wynagrodzenia należnego za pracę o charakterze twórczym i indywidualnym. W celu wprowadzenia ww. kosztów płatnik zamierza wprowadzić zmiany w umowach o pracę pracowników wskazując w nich zakres obowiązków pracowników o charakterze twórczym oraz obowiązki pozostałe a także wskazanie wynagrodzenia miesięcznego z tytułu przeniesienia praw majątkowych przez pracownika w danym miesiącu kalendarzowym.

W związku z powyższym płatnik wystąpił z zapytaniem, czy po wprowadzeniu zmian w umowach o pracę wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach m.in. dyrektora IT , webmastera, czy specjalisty ds. programowania prawidłowe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi ,, skoro zatrudnieni pracownicy (dyrektor IT - kierownik projektów, webmaster, specjalista ds. programowania, specjalista ds. testów, specjalista ds. testów i analizy biznesowej) będą tworzyć w ramach obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę projekty, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a z umów o pracę oraz prowadzonych ewidencji będzie możliwy podział wynagrodzenia wypłacanego za wykonanie utworów oraz wynagrodzenia za wykonywanie pracy niemającej charakteru pracy twórczej, to w odniesieniu do tej części wynagrodzenia pracowników, która będzie stanowić przychód z tytułu wytworzonych przez nich w ramach stosunku pracy utworów, Wnioskodawca, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie mógł zastosować 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem limitu wynikającego z art. 22 ust. 9a tejże ustawy. W odniesieniu do pozostałej części wynagrodzenia tych pracowników, czyli za wykonywanie prac, które nie będą miały autorskiego charakteru, Wnioskodawca będzie miał obowiązek zastosować koszty uzyskania przychodu według zasad ogólnych.”

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił również, że należy mieć na uwadze art. 32 ust. 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zakład pracy przy obliczaniu zaliczki nie stosuje kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie o rezygnacji z ich stosowania. Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Co więcej zgodnie z wspomnianym art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania niektórych przychodów określa się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Więcej na www.sip.mf.gov.pl

 

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj