Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Rozliczenie ulgi na dziecko bez polskiego obywatelstwa - 2015.03.24

IBPBII/1/415-1043/14/ASz, 2015.03.24, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Podatnik wskazał, że jego córka, urodzona 25 grudnia 1993 r., studiuje w Stanach Zjednoczonych (w Yale University). Zaznaczył też, że jego córka, pracując legalnie, uzyskała dochody wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przy czym dochody te przekroczyły kwotę wskazaną w art. 27 wzmiankowanej ustawy, tj. 3089 złotych. Córka nie uzyskała dochodów kapitałowych w Polsce ani też w USA.  Podatnik dodał, że razem z żoną osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej, wskazanej w art. 27 ustawy (dotyczy to również roku 2013), wykonują władzę rodzicielską, rozliczają się, używając formularza PIT-37. Ani on, ani jego żona, ani córka nie osiągają dochodów, które podlegałby opodatkowaniu na podstawie art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

Podatnik powziął wątpliwość, czy ma prawo z żoną do odliczenia od podatku z ulgi z tytułu wychowania córk, która nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ww. ustawy) i która nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 3. ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Podatnik wskazał w szczególności, że na prawo do stosowania ulgi nie wpływają zagraniczne dochody córki. To, czy wynagrodzenia uzyskane w USA (przekraczające limit 3089 zł) są dochodami podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decyduje o prawie do ulgi na dziecko. Skoro córka nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to jej dochody w USA nie podlegają obowiązkowi podatkowemu, gdyż przywołany ustęp jest jednoznaczny: Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Minister Finansów przyznał rację podatnikowi i wskazał, że aby móc skorzystać z ulgi, o której mowa w art. 27f ww. ustawy należy m.in. utrzymywać w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Wysokość ww. dochodu wynosiła 3.089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%. Z wniosku wynika, że córka Podatnika nie ukończyła 25 roku życia, uczy się w szkole, o której mowa w przepisach regulujących szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Córka nie osiągnęła dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To wszystko powoduje, że prawo do ulgi prorodzinnej należy się rodzicom dziecka.

Więcej na www.sip.mf.gov.pl

Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj