Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

….............................................................

(miejscowość, data)

 

 

 

 

….............................................................

(imię i nazwisko konsumenta)

….............................................................

….............................................................

(adres zamieszkania)

….............................................................

….............................................................

 

 

                                                                                          Grupa Bankier.pl Sp. z o.o.

                                                                                          ul. Grunwaldzka 182

                                                                                          60-182 Poznań

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość(1)

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 poz. 827) odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej w dniu ............................................... w .......................................................................... między mną, …............................................................., a spółką Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

Oświadczam, że w/w umowa nie jest bezpośrednio związana z moją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres..........................................................................................…................................................

lub przelewem bankowym na rachunek bankowy nr ........................................................................................................................... w banku …............................

 

 

 

                                                                                              …............................................

                                                                                    (podpis Konsumenta)1) Zgodnie z art. 27 i art. 28 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia lub jeśli umowa zobowiązuje przedsiębiorcę do przeniesienia własności rzeczy oraz jej wydania – od objęcia jej w posiadanie przez konsumenta, z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych wskazanych w art. 28 pkt 1 lit. a i b oraz z zastrzeżeniem wyłączeń od prawa do odstąpienia od umowy wskazanych enumeratywnie w art. 38 ustawy.