Hipoteka

Opodatkowaniu PCC podlega ustanowienie hipoteki.

Podstawę opodatkowania przy ustanowieniu hipoteki stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki.

Obowiązek podatkowy ciąży na na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki.

Stawka podatku

Stawki PCC od ustanowienia hipoteki wynoszą:

  • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %,
  • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł.

Na przykład:

Pan PIT ustanowił hipotekę na rzecz banku odnośnie zabezpieczenia wierzytelności 100'000 zł związanej z uzyskanym kredytem. Podatek PCC według stawki 0,1 % wyniesie 100'000 zł x 0,01 = 100 zł.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

  • jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
  • jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

Pan VAT ustanowił hipotekę na rzecz swojego kontrahenta PIT Sp. z o.o. jako zabezpieczenie ewentualnych, jeszcze nie sprecyzowanych roszczeń wynikających z łączącej ich umowy. Podatek PCC wyniesie 19 zł bez względu na wysokość roszczenia.

Wyłączenia i zwolnienia szczególne

Z podatku PCC zwolnione jest ustanowienie hipoteki:

  • na morskich statkach handlowych i rybackich,
  • na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki,
  • na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi,
  • przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni mieszkaniowych,
  • na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych w drodze ustawy.

W przypadku wyłączeń z opodatkowania nie jest konieczne składanie deklaracji. W przypadku zwolnień deklarację trzeba złożyć nawet gdy podatek jest równy zeru.