Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

PCC a hipoteka

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością (a zatem – niezależnie od tego, czy została ona zbyta) i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). 

Przedmiotem hipoteki może być także: 

 • użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego, 
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
 • wierzytelność zabezpieczona hipoteką. 

Rodzaje hipotek

Prawo wyróżnia kilka rodzajów hipotek. Należą do nich:

 • hipoteka umowa, zabezpieczająca wierzytelności przyszłe lub wierzytelności istniejące oraz wierzytelności o nieustalonej lub ustalonej kwocie wartości,
 • hipoteka łączna, zabezpieczająca jedną wierzytelność na wielu nieruchomościach jednocześnie (jako rodzaj hipoteki umownej),
 • hipoteka kaucyjna, zabezpieczająca wierzytelności o wartości nieustalonej, istniejące obecnie lub ustalone w przyszłości, usunięta 20 lutego 2011 r. na rzecz hipoteki umownej,
 • hipoteka przymusowa, wykonywana na podstawie tytułu wykonawczego, zarządzenia zabezpieczenia, decyzji lub wyroku sądu,
 • hipoteka odwrócona, będąca metodą uwolnienia kapitału, ustanawiana w zamian za przeniesienie tego kapitału na rzecz obecnego właściciela.

Hipoteka jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podlega dodatkowo opłacie z tytułu wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlega czynność ustanowienia hipoteki.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki. Jest to zatem moment wcześniejszy niż dokonanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości.

Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Uwaga !

Podatek podlega zwrotowi jeżeli nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej, jednak nie podlega zwrotowi po upływie 5 lat od końca roku, w którym został zapłacony.

Obowiązek podatkowy ciąży na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki.

Podstawą opodatkowania jest kwota zabezpieczonej wierzytelności. Nie musi to być zatem pełna wartość nieruchomości, jeżeli wierzytelność ma wartość niższą. Jeżeli wartość wierzytelności przekracza wartość nieruchomości – podstawę opodatkowania stanowi pełna wartość zabezpieczonej wierzytelności.

Stawka podatku od ustanowienia hipoteki wynosi: 

 • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %, 
 • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł.

Zwolnieniu z podatku podlega ustanowienie hipoteki: 

 • na morskich statkach handlowych i rybackich, 
 • na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu i turystyki, 
 • na zabezpieczenie wierzytelności banków z tytułu kredytów udzielanych rolnikom indywidualnym lub zespołom rolników indywidualnych na budownictwo inwentarskie lub składowe, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
 • przysługującej spółdzielniom mieszkaniowym i wierzycielom spółdzielni mieszkaniowych, 
 • na zabezpieczenie pożyczek i kredytów udzielanych z funduszy celowych utworzonych w drodze ustawy.

Opłata sądowa za wpis hipoteki

Od wpisu w księdze wieczystej hipoteki zwykłej, kaucyjnej, łącznej pobiera się opłatę stałą – 200 zł. Wpis pobiera się niezależnie od każdej ustanowionej hipoteki na danej nieruchomości (np. . W przypadku konieczności założenia księgi wieczystej pobiera się dodatkowo opłatę z tego tytułu – 60 zł.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 30-11-2011
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz