Podatki w praktyce

Spadek

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

W przypadku nabycia nieruchomości stanowiącej lub mającej stanowić gospodarstwo rolne – możliwe jest korzystanie ze szczególnego rodzaju zwolnienia podatkowego. Nie dotyczy ono wyłącznie rodziny i najbliższych spadkodawcy, ale zależy od charakteru dziedziczonego majątku.

Zasady zwolnienia z opodatkowania

Zwalnia się z opodatkowania nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 • urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców
 • pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili nabycia ta nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Uwaga ! Gospodarstwo rolne

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza , o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Budynki nierolnicze, działy specjalne

Zwolnienie nie dotyczy:

 • budynków mieszkalnych,
 • budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym,
 • urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców

Do ich dziedziczenia zastosowanie może znaleźć:

 • tzw. ulga nielimitowana (w przypadku nabycia w kręgu najbliższej rodziny) lub
 • w zakresie urządzeń rolniczych – zwolnienie nabycia przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia lub
 • ulga mieszkaniowa lub
 • kwota wolna od podatku (w zależności od grupy spadkowej) lub
 • opodatkowanie spadku.


Obywatelstwo

Zwolnienie dotyczy wyłącznie podatników, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał:

 • obywatelstwo polskie lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
 • państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
 • miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 22-03-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz