Pytania czytelników:

Rozlicz przychody z najmu

Przychody z najmu są często dodatkowym źródłem przychodów podatnika. Ich rozliczenie sprawia często wielu podatnikom spore problemy.

Pytanie:
Wynajmowałam część domu powodzianom przez okres około 3 miesięcy. Otrzymałam z tego tytułu 2.000 zł (zasady ogólne), które to pieniądze otrzymali powodzianie z urzędu gminy. Podatek od najmu nie został odprowadzony. W jaki sposób winnam opodatkować te przychody i w/g jakiej stawki podatku? Kiedy powstał obowiązek podatkowy? Czy przychody otrzymane z tego tytułu mam ująć w PIT-36? Oprócz tych przychodów mam przychody ze stosunku pracy. Czy najem pozbawia mnie wspólnego rozliczenia z małżonkiem? Pozostałe warunki do wspólnego rozliczenia są spełnione.

Bankier.pl odpowiada:

Przychody te rozliczyć należy tak, jak wszelkie inne przychody ze źródła - najem. Ich otrzymanie od osób, które ucierpiały w skutek powodzi nie zmienia charakteru źródła przychodów oraz wartości podatku, który musi zostać odprowadzony do urzędu skarbowego.

Zarówno ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835), jak i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 226, poz. 1819), nie uprawniają wynajmujących lokale dla powodzian do zaniechania zapłaty podatku z tytułu takiego najmu. W przypadku najmu na zasadach ogólnych opodatkowaniu podlega dochód, zatem od kwoty 2.000 zł może Pani odjąć kwotę kosztów, które poniosła Pani na jej uzyskanie. Koszty muszą być prawidłowo udokumentowane.

O ile złożyła Pani pracodawcy oświadczenia PIT-2 - celem obniżania miesięcznych zaliczek na podatek o 1/12 kwoty wolnej od podatku, powinna Pani powiadomić pracodawcę o zmianie stanu faktycznego.

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody z najmu przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zatem przy rocznej kwocie dochodu poniżej 2.000 zł, obowiązek zaliczkowania nie wystąpi (kwota dochodu wolna od podatku wynosi 3.091 zł). Do 2 maja 2011 r. ma Pani natomiast obowiązek zapłacić podatek z tytułu najmu (stawka podatku wynosi 18% przy założeniu, że łącznie ze stosunku pracy i najmu Pani dochody nie przekroczyły 85.528 zł).

Rozliczenia dokona Pani na druku PIT-36 (mimo, że uzyskuje Pani dochody ze stosunku pracy, to najem powoduje zmianę formularza). Przy założeniu spełnienia pozostałych warunków do wspólnego rozliczenia - może Pani rozliczyć się łącznie z małżonkiem - najem nie wyłącza wspólnego rozliczenia. Zakładamy też, że małżonek spełnia warunki do rozliczenia się łącznie.

Co więcej - dochody ze wspólnej własności nieruchomości u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku, a następnie łączy z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu (czyli końcowo w PIT rocznym łączy się dochody najmu i pracy i od łącznej kwoty dochodu określa stawkę podatkową i odprowadza podatek).

Zasada rozliczania dochodów proporcjonalnie ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Zatem nawet, jeśli umowę podpisze jeden z małżonków, a nieruchomość należy do majątku wspólnego – przychód na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - powinien być rozliczony proporcjonalnie u obydwojga małżonków. Obydwoje wykażą go w swoim PIT rocznym, chyba że złożą oświadczenie o opodatkowaniu najmu wyłącznie u jednego z nich.

Opracował: Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

Data publikacji: 05.04.2011