Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

Depozyt nieprawidłowy a podatek PCC

Z godnie z kodeksem cywilnym, jeżeli z przepisów szczególnych albo z umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt nieprawidłowy). Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu.

W umowie depozytu nieprawidłowego oddawane są więc:

  • pieniądze,
  • rzeczy oznaczone co do gatunku (np. 100 sztuk jeansów, 1000 par sztućców)

- przy czym przechowawca może rozporządzać oddanymi na przechowanie składnikami majątku z obowiązkiem zwrotu rzeczy tego samego gatunku (a nie tych samych sztuk). Może je swobodnie zbyć, oddać na przechowanie lub korzystać z nich, pod warunkiem zachowania ich pierwotnego stanu.

W umowie depozytu nieprawidłowego obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na przechowawcy.

Podstawą opodatkowania jest kwota lub wartość depozytu (a nie odpłatności za przechowanie; zatem podstawa zależy od tego, jaką wartość ma przechowywane mienie lub jaka ilość pieniędzy została powierzona na przechowanie). Jeżeli podatnik nie określił wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

Jeżeli podatnik, pomimo wezwania nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Stawka podatku wynosi 2% podstawy opodatkowania. Stawka podatku wynosi jednak 20 % podstawy, jeżeli podatnik przed organem fiskalnym powołuje się na fakt zawarcia umowy depozytu nieprawidłowego albo jej zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (zawarcia umowy depozytu, a nie jego realizacji czy zakończenia). Może on powstać również z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. 

Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jest to również termin złożenia deklaracji podatkowej PCC-3.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 16-11-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz