Podatki w praktyce
Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Darowizna

Deklaracja podatkowa

Podatek od darowizn jest o tyle specyficzny, że podatnik ponosi odpowiedzialność za terminowe złożenie deklaracji, po której powinien czekać na wydanie decyzji ze strony organu podatkowego.

Deklarację składa się w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (powstaje on z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń). Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
 

Deklaracje  SMS Opis deklaracji
SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych


Wyjątkiem jest darowizna uczyniona w formie aktu notarialnego, której nie ma obowiązku zgłaszać na deklaracji podatkowej. W tym przypadku notariusz pobierze podatek i to on rozlicza się z urzędem skarbowym, a nie podatnik.

W przypadku podatników korzystających z ulgi nielimitowanej – podatnicy deklarację podatkową składają w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 

Deklaracje  SMS Opis deklaracji
SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  

 

Również w tym przypadku, gdy darowizna jest uczyniona w formie aktu notarialnego, nie ma obowiązku sporządzania deklaracji i wysyłania jej do organu podatkowego. Obowiązku tego dopełni notariusz jako płatnik.

Na podstawie deklaracji naczelnik urzędu skarbowego wyznacza podatnikowi podatek do zapłaty (decyzja wymiarowa, ustalająca). Termin płatności podatku od spadków i darowizn wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.


Dokumenty składane łącznie z deklaracją

Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

  • nabycie rzeczy lub praw majątkowych – w przypadku darowizny – umowę;
  • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;
  • istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe.

 

Nabycie współwłasności

W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Składa się je wraz z informacją o pozostałych podatnikach.

 

Deklaracja  SMS Opis deklaracji
SD-3/A Informacja o pozostałych podatnikach

 

Właściwy urząd

W przypadku nabycia w drodze darowizny właściwość miejscowa organu podatkowego jest uzależniona od przedmiotu darowizny. Jeśli jej przedmiotem:

  • jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – właściwy miejscowo jest organ podatkowy według miejsca położenia nieruchomości;
  • są rzeczy ruchome i prawa majątkowe nie związane z nieruchomością – właściwy miejscowo jest organ podatkowy według miejsca zamieszkania lub siedziby darczyńcy, a jeśli darczyńca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w kraju - według miejsca zamieszkania obdarowanego;
  • są nieruchomości lub prawa majątkowe związane z nieruchomością i jednocześnie inne rzeczy i prawa majątkowe - właściwy miejscowo jest organ podatkowy według miejsca położenia nieruchomości;
  • są rzeczy i prawa majątkowe otrzymane z zagranicy - właściwy miejscowo jest organ podatkowy według miejsca zamieszkania obdarowanego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj