UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi kontynuacja

Dawne mieszkaniowe

Podatnicy mają prawo do kontynuowania odliczeń w związku z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej. W odniesieniu do ulgi budowlanej i remontowej (odliczanych od dochodu czy od podatku) nie ma już możliwości dokonywania nowych wydatków podlegających odliczeniu, można jedynie odliczać kwoty nie odliczone wcześniej, z braku dochodu czy podatku.

Kasa mieszkaniowa

Podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele systematycznego oszczędzania (pierwsze wpłaty na własny rachunek przed 2002 r.), przysługuje prawo do odliczania od podatku dalszych kwot oszczędności wpłaconych po 2001r. wyłącznie:

 • na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i
 • w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
 • bez uwzględniania zmian umowy z bankiem zawartych po 2001r.

Jeżeli ktoś nabył prawo do takiego rachunku, nawet w drodze cesji, ale przed 2002r., również może mieć prawo do kontynuowania ulgi.

Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit
Kontynuujący sprzed 2002 Systematyczne oszczędzanie 11’340 zł 30% wydatków

Jednak prawo do odliczenia przysługuje jedynie do upływu, określonego w umowie o kredyt kontraktowy, terminu systematycznego gromadzenia oszczędności. Liczy się termin określony przed 1 stycznia 2002 r., czyli albo termin zawarty w umowie pierwotnej, albo w aneksie podpisanym najpóźniej 31 grudnia 2001 r. Późniejsze zmiany umowy wywołują skutek pomiędzy podatnikiem a bankiem, ale nie wpływają na prawo do odliczeń podatkowych.

W przypadku osób, które otrzymały prawa do rachunku w kasie mieszkaniowej w drodze cesji, do kontynuowania odliczeń z tego tytułu konieczna była jakakolwiek wpłata przed 1 stycznia 2002 r.

Tak jak dotąd możliwe będzie odliczenie 30% wydatków, w sumie nie więcej niż 11'340 zł.

Ulgę z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej można odliczać od podatku dochodowego w PIT-36 i PIT-37 oraz od ryczaltu ewidencjonowanego w PIT-28

Obowiązek doliczenia kwot (zwrotu ulgi) uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku: 

 • wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej:
  • przed upływem okresu systematycznego oszczędzania,
  • lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania, lub
 • 2) przeniesienia uprawnień do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz innych osób niż dzieci własnych lub przysposobionych. 

W świetle powyższego obowiązek zwrotu ulgi podatkowej ciąży również na dziecku, które prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego "przejęło" po rodzicach w wyniku dokonanej cesji, w sytuacji gdy dziecko nie wydatkowało kwot zgromadzonych na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania lub wycofało oszczędności z kasy mieszkaniowej przed upływem okresu systematycznego oszczędzania. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy dziecko w związku z kontynuacją wpłat na scedowany na nie rachunek korzystało lub nie korzystało z odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też, nawet w sytuacji gdy dziecko w związku z kontynuacją wpłat na ten rachunek nie korzystało z odliczeń w podatku dochodowym, to aby nie wystąpiła utrata prawa do ulgi podatkowej, jest zobowiązane wydatkować środki zgromadzone na tym rachunku zgodnie z celami systematycznego oszczędzania. W przeciwnym wypadku musi doliczyć w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym kwoty faktycznie odliczone przez rodziców (w przypadku gdy i ono korzystało z odliczeń - kwoty faktycznie odliczone przez siebie, jak i przez rodziców).

Dawne ulgi budowlane i remontowe

 Prawo do kontynuacji odliczania wydatków wykazanych w zeznaniach rocznych, ale nie odliczonych z powodu zbyt niskiego dochodu dotyczy ulg:

 • dużej ulgi mieszkaniowej;
 • ulgi na mieszkania na wynajem;
 • ulgi remontowej.

wykazanej w stosownym czasie w zeznaniu rocznym, najpóźniej za 2004r., jednak nie odliczonym faktycznie z powodu braku wystarczającego dochodu.

Jeżeli podatnik skorzystał z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na cele dużej ulgi budowlanej (bez zakupu gruntu), a następnie wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład albo w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku z mieszkalnego na użytkowy, do dochodów uzyskanych w roku podatkowym, w którym nastąpiło wycofanie wkładu lub zmiana przeznaczenia lokalu lub budynku, dolicza się kwoty uprzednio odliczone z tego tytułu.

Jeżeli przed upływem dziesięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, w związku z budową którego dokonano odliczeń z tytułu ulgi budowlanej na wynajem

 • nastąpiło zbycie budynku, lokalu mieszkalnego, udziału we współwłasności lub
 • wynajęto budynek albo lokal mieszkalny osobom, które w stosunku do właściciela lub chociażby do jednego ze współwłaścicieli zaliczone są do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, lub
 • dokonano zmiany przeznaczenia budynku lub lokalu z mieszkalnego na użytkowy, albo przeznaczono budynek lub lokal mieszkalny na potrzeby właściciela lub współwłaściciela

podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu i doliczyć do dochodów roku podatkowego, w którym zaistniały te okoliczności, uprzednio odliczone kwoty w części przypadającej na ten budynek lub lokal. Kwoty doliczone do dochodu zwiększa się o 10% za każdy rok kalendarzowy brakujący do upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Czyli w razie zbycia w pierwszym roku pod wydaniu decyzji należy zwrócić odliczone kwoty +100% (bez odsetek, kwotę dolicza się do bieżącego zeznania).

Przy obliczaniu liczby lat brakujących do upływu okresu dziesięcioletniego wlicza się rok, w którym nastąpiło zbycie, wynajęcie, itd.

W razie wystąpienia zbycia, wynajęcia itd, przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub lokalu, z którymi były związane odliczenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć dochód o kwotę odliczoną od dochodu w części przypadającej na budynek lub lokale. Zatem w tym przypadku należy zwrócić samą ulgę (bez odsetek, kwotę dolicza się do bieżącego zeznania).

W przypadku ulgi remontowej, cokolwiek zrobimy z mieszkanie czy domem, nie będzie to miało wpływu na prawo do odliczenia.

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 30-11-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz