ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2012

Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2012 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Okiem urzędnika

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego - rozliczenie 2012 rok

Podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego), w ramach limitu 6% dochodu.

Darowizny można odliczyć od dochodu, zarówno, jeżeli są przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak i na rzecz innych podmiotów realizujących określone w przepisach prawa cele pożytku publicznego. Potwierdza to interpretacja Ministerstwa Finansów (15.04.2004 r., PB3/8214-108/WK/04) oraz liczne interpretacje urzędów skarbowych (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 15.06.2005 r., P-1/415/33/2005; Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 23.06.2005 r., I USB XVI/415/31/05; Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 22.06.2006 r., 1472/ROP1/423–152/197/06/RM). Organizacje te muszą jednak być wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i realizować cele w tej ustawie wskazane, nie muszą to być jednak organizacje, które posiadają status pożytku publicznego (IPTPB2/415-39/12-2/JR, 2012.03.12, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Ustawa o PIT stanowi, że powinny to być podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego, a więc na rzecz:

 • organizacji niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, 
 •  niedziałających w celu osiągnięcia zysku 

- a będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym na rzecz fundacji i stowarzyszeń.

 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
 • spółdzielni socjalnych; 
 • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.)

- nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczających całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczających zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Nie podlegają jednak odliczeniu darowizny na rzecz:

 • partii politycznych;
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców;
 • samorządów zawodowych;
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne.

Ustawa o PIT stanowi także, że odliczeniu podlegają darowizny na cele pożytku publicznego, wymienione w art. 4 wspomnianej ustawy. Są to np. pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, kultura, sztuka, ekologia itd. (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 22.06.2006 r., 1472/ROP1/423–152/197/06/RM).

Biorąc pod uwagę przytoczone regulacje organy podatkowe wskazywały, że odliczeniu nie mogą podlegać darowizn na rzecz np.:

 • kuratorium oświaty (Urząd Skarbowy we Włocławku, 5.04.2005 r., PDF-1/415-6/05);
 • szpitala (Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku; 12.04.2006 r., PF/415-53/I/06)
 • biblioteki publicznej (Izba Skarbowa w Poznaniu, 14.01.2005 r., BD-F/415-9/05);
 • spółdzielni mieszkaniowej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, mimo że prowadzi ona również działalność społeczną, oświatową i kulturalną w oparciu o zapisy statutu, która to działalność obejmuje zadania ze sfery zadań publicznych (Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto, 12.08.2005 r., PDF-3/415-29/05/BA);
 • rady rodziców w szkołach (przedszkolach) zarówno tych publicznych, jak i niepublicznych (Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, 20.10.2005 r., 1438/DF1/415-137/302/05/AS; Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce, 14.06.2005 r., SD/415-26/05); nie ma jednak przeciwwskazań, by odliczeniu podlegała darowizna uczyniona na rzecz fundacji, prowadzącej działalność edukacyjną, również w zakresie kształcenia dzieci darczyńcy pod warunkiem, że darowizna nie traci swojego charakteru jako świadczenia pod tytułem darmym i nie stanowi odpłatności za naukę dziecka (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 16.09.2011, IPPB4/415-487/11-4/JK2).

Darowizny możemy przekazać nie tylko organizacjom działającym w Polsce, ale także w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej czy w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. W tym przypadku podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia darowizny pod warunkiem:

 • udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona równoważną organizacją do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
 • istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę. We wcześniejszych latach odliczenie darowizn na rzecz np. zagranicznych fundacji nie było możliwe (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 30.12.2004 r., US 72/ROP1-848/ID/04).

Zakres ulgi związanej z darowiznami na rzecz organizacji nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 25.08.2009 r., ITPB2/415-504/09/MK. Nie musi być więc wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego (IBPBI/2/423-870/11/AP, 2011.10.19, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Korzystając z odliczenia darowizn od dochodu podatnicy powinni jednak pamiętać, że odliczenie jest limitowane i nie może przekroczyć 6% dochodu, przy czym do limitu tego wlicza się także darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz na cele krwiodawstwa (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 26.10.2009 r., sygn. ILPB3/423-597/09-2/DS; pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21.11.2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 10.06.2009 r., sygn. ILPB1/415-349/09-2/AK).

Warunkiem skorzystania z odliczenia jest także odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Powinno to nastąpić dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Oznacza to, że odliczeniu nie mogą podlegać darowizny przekazane odpowiednim organizacjom w gotówce. Aby wydatki z tytułu darowizn mogły być odliczone od dochodu muszą być przez podatnika odpowiednio udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Ponadto podatnik powinien dysponować oświadczeniem o przyjęciu darowizny. Nie musi mieć ono szczególnej formy – wystarczy, że będzie zawierało informację dotyczącą wartości przekazanej darowizny, dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 21.02.2008 r.,  IBPB2/415-413/07/AA.

Dokonując odliczenia darowizny podatnik powinien w załączniku PIT/O składanym łącznie z odpowiednią deklaracją roczną, wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym 19% (Urząd Skarbowy w Wieliczce, 19.06.2006 r., PR 415/41/06/PD). Korzystają z niej natomiast podatnicy rozliczający się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.

Ulga z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego obejmuje również osoby prawne. W ich przypadku darowizna nie może przekraczać 10% dochodu (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 18.08.2011 r., IPTPB3/423-73/11-5/KJ).

Reasumując należy stwierdzić, iż wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego będą mogły zostać odliczone od dochodu w zeznaniu rocznym za dany rok, o ile zostaną spełnione przytoczone wyżej warunki.

                               

  Anna Pokrywczyńska     Data publikacji: 26-08-2010
  Piotr Szulczewski      Data aktualizacji 28-08-2012

  

 • data utworzenia: 19-07-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz