ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PITy roczne 2009

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2009r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych

Po wielu sporach Ministerstwo Finansów już w roku ubiegłym ostatecznie potwierdziło dopuszczalność darowizn dokonywanych na podstawie innych ustaw, niż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Są to tzw. darowizny odliczane na podstawie odrębnych ustaw. Innych oczywiście, niż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie Art.55 ust.7 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.89.29.154 z dnia 23 maja 1989 z późn.zm) możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny na rzecz Kościoła Katolickiego (kościelnych osób prawnych, np. parafii) w pełnej wysokości - bez uwzględnienia limitów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem:

  • przekazania darowizny na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze za pokwitowaniem;
  • uzyskania od kościelnej osoby prawnej sprawozdania z zużycia środków w terminie 2 lat od dnia przekazania darowizny.

Sprawozdanie nie jest konieczne dla odliczenia darowizny, jeżeli jednak nie zostanie uzyskane w terminie 2 lat od dnia przekazania, podatnik będzie zobowiązany do skorygowania PIT za rok, w którym dokonał odliczenia, do wysokości limitu określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. do 6% dochodu (darowizna na cele pożytku publicznego). Odliczenie 6% dochodu będzie możliwe, jeżeli darowizna została dokonana w formie wpłaty na rachunek bankowy, gdyż tylko taka wpłata pozwala na dokonanie odliczenia zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit

Darowizny na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

6% dochodu

Darowizny na cele kultu religijnego

Darowizny na cele krwiodawstwa (honorowe krwiodawstwo)

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą dla kościelnych osób prawnych

Brak limitu

Limit i dokumenty

Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz kościelnych osób prawnych nie jest objęta żadnym limitem. Jedynym limitem jest wysokość podstawy opodatkowania podatnika (więcej nie można po prostu odliczyć ).

Do dokonania odliczenia niezbędne jest posiadanie:

  • dowodu wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy obdarowanego w przypadku darowizny pieniężnej, potwierdzającego kwotę darowizny, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu;
  • pokwitowania otrzymania darowizny w chwili składania rozliczenia rocznego,
  • sprawozdania z wykonania darowizny, tzn. z przekazania kwoty darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze - w terminie do 2 lat od dnia spełnienia darowizny (dokonania przelewu, wpłaty).

W zeznaniu wykazujemy komu i ile przekazaliśmy tytułem darowizny.

Choć umowa darowizny powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, dla jej skuteczności, a zarazem dla uzyskania prawa do odliczenia, wystarczy, że zostanie spełniona. Zatem sam dowód wpłaty już wystarcza. Niemniej jednak, jeżeli zostanie zawarta umowa darowizny obejmująca wpłaty w roku 2009 i w latach następnych, umowa stanie się skuteczna dopiero z chwilą zapłaty ostatniej kwoty, zatem już po 2009 r. W takiej sytuacji odliczenie nie przysługiwałoby, toteż takie długoterminowe umowy należy zawierać w formie aktu notarialnego.

Jeżeli darowizna podlega opodatkowaniu VAT, odliczamy wartość brutto z VAT.

Treść sprawozdania

Sprawozdanie powinno być konkretne i najlepiej wskazywać, jakie sumy, kiedy i na jaki cel zostaną wydatkowane. Prawo nie wymaga co prawda żadnego konkretnego stopnia precyzji,  jednak sąd administracyjny w sprawie II FSK 1405/05 uznał za niezbędne, aby sprawozdanie posiadało pewien stopień szczegółowości. W ocenie zespołu PIT.pl nie ma potrzeby, aby w sprawozdaniu wskazywać wyraźnie każdy konkretny cel, na jaki zostały przeznaczone pieniądze, warto jednak wskazać w jakim okresie, na jaki cel i w jakiej kwocie przeznaczono określoną część darowizny. Wzór sprawozdania pobrany z Biblioteki PIT.pl spełnia taki warunek.

Trudno wymagać, aby kościelna osoba prawna przedstawiła dokumenty "podkładki" na dowód poniesienia wydatków, bo brak takich dokumentów może być związany ze statusem podatkowym i rodzajem rachunkowości prowadzonej przez kościelną osobę prawna. Stąd wniosek, iż wystarczy szczegółowy i wiarygodny opis.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Mirosław Barszcz, stwierdził 12 kwietnia 2006 r. w odpowiedzi na interpelację poselską: "Mimo iż ustawodawca nie określił zakresu informacji, która winna być zawarta w sprawozdaniu sporządzanym przez obdarowanego, to nie może ono mieć zbyt ogólnikowego charakteru. Pogląd taki znajduje także potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z dnia 29 października 2003 r. (sygn. akt SA/Bd 2181/03) NSA, wyjaśniając istotę sprawozdania, stwierdził, iż ˝ogólne wskazanie celu, na jaki przeznaczono darowiznę, przez podanie - na cele charytatywno-opiekuńcze - nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie stanowi sprawozdania˝. Ponadto stwierdził, że ˝sprawozdanie powinno mieć postać dokumentu zdatnego do uzasadnienia prawa do odliczeń. Dokument taki powinien mieć zatem takie cechy, które pozwalają na sprawdzenie jego treści w postępowaniu podatkowym. W związku z tym sprawozdanie, oprócz daty i podpisu osoby sporządzającej ten dokument, powinno zawierać opis zdarzeń z taką dokładnością, aby organy podatkowe mogły dokonać kontroli opisanych w nim faktów˝.

Uwaga ! PIT-36L i PIT-38

Uwaga - ani ministerstwo, ani też formularz PIT-36L czy PIT-38, nie dopuszczają możliwości dokonania takich odliczeń przez podatników podatku liniowego czy podatu od dochodów kapitałowych - od tegoż podatku. Jednak ustawy o stosunku Państwa do Kościołów nie wprowadzają ograniczeń w tym zakresie, toteż zdaniem zespołu PIT.pl nielimitowanych darowizn mogą dokonywać również podatnicy podatku liniowego. Decyzję w przedmiocie dokonania odliczenia należy podejmować ostrożnie. Teoretycznie brak rubryki formularza nie stanowi przeszkody (były już takie interpretacje MF), można bezpośrednio pomniejszyć podatek należny o dokonane odliczenie, bez rubryki opisujacej odliczenie, i dołączyć stosowne pismo wyjaśniające.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 14-07-2009
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz