Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Darowizna bez przejęcia długów i ciężarów a PCC - 2011.02.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-486/10-2/MZ

Umowa darowizny będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy podstawę opodatkowania stanowi w tym przypadku wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit a) ww. ustawy stawki podatku od umów darowizny wynoszą przy przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego – 2%. Jednakże w przypadku, gdy umowa darowizny, nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań osoby darującej, to taka umowa darowizny nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny a przychód - 2011.01.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-915/10-3/AK

W przypadku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, określonego w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie której to uchwały nastąpi umorzenie za wynagrodzeniem udziałów otrzymanych uprzednio przez podatnika w drodze darowizny, uzyskany przychód należy zakwalifikować do przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, który może zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodów w wysokości wartości rynkowej umarzanych udziałów z dnia nabycia darowizny (ustalony w oparciu o art. 8 ustawy o podatku od spadków i darowizn), co wynika z treści art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Umowa darowizny na rzecz spółki cypryjskiej a obowiązek podatkowy - 2011.01.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/436-432/10-3/MZ

Jak wynika z treści art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ustawodawca opodatkowanie podatkiem od spadków i darowizn ograniczył do nabycia własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej m.in. tytułem darowizny wyłącznie przez osoby fizyczne. Na podstawie art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Powyższe oznacza, że po stronie podatnika nie powstanie z tytułu przeprowadzonej w przyszłości darowizny obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.


Darowizna na rzecz syna a PIT – 2007.04.24

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni , PM/PS/436-4/07/SD

Darowizna pieniężna dokonana przez ojca na rzecz syna na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu aktualnie obowiązującym będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 4a ustawy ponieważ nabywcą jest zstępny, jednak pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w pkt 1, pkt 2 wymienionego artykułu tj. zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (...) oraz udokumentowania w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.


Ulga przy sprzedaży darowanego mieszkania - 2007.07.23

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku, RO-XV/430/SD-317/240/JS/07

Jeżeli podatnik sprzeda mieszkanie nabyte w drodze darowizny, przed upływem pięcioletniego terminu, to zachowa prawo do ulgi w podatku od spadków i darowizn, jeżeli sprzedaż nastąpiła z uwagi na konieczność zmiany warunków mieszkaniowych oraz nabycia innego budynku lub uzyskania pozwolenia na jego budowę albo nabycia innego lokalu nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Konieczność zmiany warunków mieszkaniowych winna wskazywać na wyjątkową sytuację życiową, nieodzowną potrzebę takiej zmiany.Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj