Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościołów

Data: 2001.12.31
Sygnatura: PB5/KD-033-186-2393/01
Publikator: Biuletyn Skarbowy, 2002, nr 1, s. 20
Serwis Podatkowy, 2002, nr 8, s. 30
Źródło: www.mf.gov.pl

W związku z sygnalizowanymi przez organy podatkowe wątpliwościami dotyczącymi odliczania od podstawy obliczenia podatku darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) darowizny na cele kultu religijnego i na działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, w wysokości nie przekraczającej 10% dochodu, z tym że łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn na wszystkie cele określone w ustawie nie może przekroczyć 15% dochodu.

Natomiast stosownie do postanowień przepisów wszystkich ustaw regulujących stosunki Państwo-Kościół, darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Z analizy powyższych regulacji wynika, iż przepisy ustaw o stosunku Państwa do Kościoła - w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - stanowią przepisy szczególne w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakres bowiem pojęciowy powołanego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez wszelkie jednostki wykonujące taką działalność, natomiast regulacje zawarte w ustawach o stosunku Państwa do Kościoła odnoszą się jedynie do darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne. Oznacza to, iż darowizny przekazane na powyższe cele przez osoby fizyczne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych. Jednakże należy pamiętać, iż koniecznym do spełnienia warunkiem wyłączenia darowizny z podstawy opodatkowania jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek tj. pokwitowania odbioru darowizny i sprawozdania dotyczącego jej przeznaczenia.

Przy czym z chwilą dokonywania odliczeń podatnik musi dysponować jedynie pokwitowaniem odbioru darowizny, natomiast sprawozdaniem dotyczącym jej przeznaczenia przedstawianym przez kościelną osobę prawną - najpóźniej po upływie dwóch lat od dnia przekazania darowizny. Zatem po upływie tego okresu organ podatkowy powinien zbadać, czy podatnicy którzy uprzednio skorzystali z przedmiotowych odliczeń dysponują stosownym sprawozdaniem. W przypadku braku sprawozdania o przeznaczeniu darowizny należy uznać, iż nie została wypełniona dyspozycja zawarta w przepisie danej ustawy o stosunku Państwa do Kościoła, a tym samym podatnik nie nabył prawa do odliczenia od dochodu darowizny w części przekraczającej limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc w takim przypadku będą miały zastosowanie ogólne, powołane wyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące odliczania darowizn, które ograniczają wysokość odliczenia z tego tytułu do wysokości 10% dochodu.

Wprawdzie w jednym z wyroków NSA (wyrok z dnia 3 sierpnia 2000 r., sygn. akt I SA/Po 1398/99) orzeczono, że do darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze stosuje się limit określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, to mając na uwadze, że jest to wyrok jednostkowy i odbiegający krańcowo od innych wyroków NSA, nic należy go traktować jako faktyczną podstawę do rozstrzygania przedmiotowych spraw.

Niezależnie od powyższego, należy zauważyć, iż w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), wysokość ni. in. omawianych darowizn, przekazanych począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. przez osoby fizyczne w formie pieniężnej, podlegających odliczeniu od dochodu podatnika, ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Przepis ten odnosi się do darowizn poczynionych począwszy od 2002 r. i dotyczy także darowizn na cele charytatywne kościelnych osób prawnych.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj