Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

Darowizna

Umowa darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tylko w takim zakresie, w którym dotyczy to przejęcia długów, ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. W pozostałym zakresie, czyli w przypadku typowej umowy darowizny – nie podlega ona opodatkowaniu tym podatkiem, natomiast obdarowany powinien sprawdzić konieczność opłacenia podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie występuje w przypadku przejęcia przez darczyńcę długów, ciężarów lub zobowiązań obdarowanego. Wyłącznie sytuacja odwrotna powoduje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli w umowie darowizny występuje przejęcie długów lub ciężarów i zobowiązań darczyńcy może dojść do sytuacji, w której z tytułu tej samej umowy wystąpi opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (w zakresie tych długów i zobowiązań) oraz podatkiem od spadków i darowizn (w pozostałym zakresie).

Podstawą opodatkowania jest wartość przejmowanych długów i ciężarów albo zobowiązań, określona na dzień darowizny.

 

Plik za SMS Opis
Umowa darowizny (wartości pieniężne)
Umowa darowizny (wartości niepieniężnej)

Stawka podatku

Stawka podatku od darowizny:

  • przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – wynosi 2 % podstawy opodatkowania, 
  • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – wynosi 1 % podstawy opodatkowania.

Stawka podatku zależy od przedmiotu darowizny, a nie od tego, jakiego rodzaju wierzytelność, dług lub ciężar jest przenoszony.

Podatek pobiera się według stawki najwyższej:

  • jeżeli podatnik dokonując czynności cywilnoprawnej, w wyniku której nastąpiło przeniesienie własności, nie wyodrębnił wartości rzeczy lub praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki - od łącznej wartości tych rzeczy lub praw majątkowych;
  • jeżeli przedmiotem umowy zamiany są rzeczy lub prawa majątkowe, co do których obowiązują różne stawki.

 

Deklaracje PCC dla podatku od czynności cywilnoprawnych

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PCC-2 Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
PCC-3/A Informacja o pozostałych podatnikach

 

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (umowy darowizny). Może on powstać również z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania. Obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym; darczyńca nie opłaca podatku mimo, że to on zostaje w ten sposób zwolniony ze zobowiązania.

Umowa zobowiązująca do zawarcia umowy przyrzeczonej nie powoduje jeszcze obowiązku zapłaty podatku. Obowiązek podatkowy występuje w tym przypadku w związku z zawarciem umowy rozporządzającej. Po zawarciu umowy rozporządzającej podatek podlega zwrotowi, jeżeli:  uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna – np. zawarcie umowy pod wpływem błędu, groźby);  nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej.

Zwalnia się z podatku:

przeniesienie własności nieruchomości lub ich części, wraz z częściami składowymi, z wyjątkiem budynków mieszkalnych lub ich części znajdujących się na obszarze miast, w drodze umowy darowizny w części dotyczącej przeniesienia długów, ciężarów lub zobowiązań darczyńcy, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne albo utworzą gospodarstwo rolne lub wejdą w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 17-11-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz