Kontrola i kary

Czas prowadzenia kontroli

Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

 • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych.

 

Ograniczeń nie stosuje się wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym:

 • szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej
 • nadzorem weterynaryjnym,
 • kontrolą administracji rybołówstwa,
 • kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną w urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, na podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną
 • kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich korzystających oraz towarów nimi przewożonych,
 • zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi,
 • sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620)).

Okresy powyższe, ograniczające roczny czas podejmowania czynności organów podatkowych, dotyczą kontroli podatkowej (a nie skarbowej), a także kontroli podatkowej podejmowanej w ramach kontroli skarbowej, którą organ kontroli skarbowej wszczął na podstawie art. 13 ust 3 ustawy o kontroli skarbowej. Nie istnieje natomiast termin ograniczający czas trwania całej kontroli skarbowej przedsiębiorcy, która trwać powinna okres odpowiedni do prowadzonych czynności.

Ograniczeń czasu kontroli podatkowej nie stosuje się, w przypadkach, gdy:

 • ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej;
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;
 • przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej;
 • kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie związanym z wykonaniem tej decyzji;
 • kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Niezależnie od tego, czy kontrola jest prowadzona u przedsiębiorcy, czy też u innej osoby, kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie wskazanym w upoważnieniu. O każdym przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący obowiązany jest zawiadomić na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia. Dokumenty dotyczące czynności kontrolnych dokonanych po upływie tego terminu nie stanowią dowodu w postępowaniu podatkowym, chyba że został wskazany nowy termin zakończenia kontroli.

Uwaga !

W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta, poza sytuacjami, w których jest ona niezbędna dla przeprowadzenia postępowania w:

 • sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;
 • związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny.

Zawiadomienie – termin

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody kontrolowanego. Istnieją sytuacje szczególne, w których kontrola podatkowa może być wszczęta bezpośrednio bez wskazania terminu wszczęcia – po okazaniu legitymacji służbowej.


Dzienny czas kontroli podatkowej

Kontrolę przedsiębiorcy przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Czynności kontrolne przeprowadzane są w godzinach prowadzenia działalności, a w przypadku skrócenia w toku kontroli czasu prowadzenia działalności - czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Możliwe jest również prowadzenie kontroli w siedzibie organu kontrolującego.

Nie istnieją ograniczenia czasowe co do czynności podejmowanych przez policję skarbową w ramach działań operacyjnych (np. w ramach wywiadu skarbowego). Ograniczenie powołane powyżej dotyczy jednak policji skarbowej w przypadku, gdy podjęły one czynności wszczynając kontrolę podatkową. Wówczas kontrolujący zobowiązani są do przestrzegania zasad co do czasu kontroli. W ramach wywiadu skarbowego działania mogą być prowadzone bez ograniczeń czasowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 09-07-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz