Interpretacje podatkowe 2015

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

PIT-y roczne w interpretacjach

Co zrobić, gdy nie masz jeszcze PIT-11/8B

Wielu podatników boryka się z problemem nieotrzymania od pracodawcy (zleceniodawcy) informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy - PIT-11/8B.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w myśl przepisów ustawy o PIT przychodem podatnika są otrzymane lub postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody te powinny zostać przez podatnika rozliczone w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w tym roku wyjątkowo do 2 maja). Fakt, że płatnik nie dopełnił obowiązku i nie dostarczył podatnikowi informacji o jego dochodach nie może mieć wpływu na złożenie zeznania podatkowego przez podatnika.

Takie stanowisko prezentują również urzędy skarbowe (Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach, 27 lipca 2005r., PDI/415-13/05; Urząd Skarbowy w Olsztynie, 8 lipca 2005r., US.VI/I-415-95-V/05; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, 22 kwietnia 2005r., III-2/415-9/05). Ich zdaniem podatnicy mają możliwość chociażby samodzielnego, szacunkowego określenia swojego dochodu, składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Można tego dokonać przykładowo na podstawie „pasków płacowych”, umowy o pracę, przekazów, pokwitowań, świadectwa pracy itp.

W świetle powyższego na błędne należy uznać stanowisko Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni (22 kwietnia 2005r., III-2/415-9/05)., który dopuścił swego rodzaju uproszenie dla podatników, którzy nie otrzymali od płatników informacji PIT-11/8B. Zdaniem urzędu w takiej sytuacji podatnik nie ma możliwości wykazania w zeznaniu rocznym uzyskanego z pracy u tego płatnika dochodu, ani potrąconych przez płatnika składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ani też zaliczek na podatek dochodowy. Z taką interpretacja, dopuszczającą „uprzywilejowanie” podatników nie sposób się jednak zgodzić.

Podatnicy, którzy nie otrzymali PIT-11/8B od płatnika powinni więc mimo wszystko samodzielnie oszacować wymagane wielkości i uwzględnić je w zeznaniu rocznym. Urzędy wskazują jednak zgodnie, że w takich okolicznościach podatnicy mogą samodzielnie interweniować u płatnika w celu otrzymania zaległej informacji. Podatnik może również powiadomić o problemach związanych z uzyskaniem od płatnika informacji PIT-11/8B Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, który może zadecydować o konieczności przeprowadzenia postępowania kontrolnego w danej jednostce.

Najczęściej w wyniku powyższych zabiegów podatnik otrzyma w końcu PIT-11/8B. Na jego podstawie należy wówczas złożyć korektę swojego rocznego zeznania z uwzględnieniem faktycznych danych wykazanych w otrzymanej informacji.

Czasami podatnicy otrzymują informacje PIT-11/8B, które zawierają dane niezgodne ze stanem faktycznym, np. wynagrodzenie, które faktycznie nie zostało wypłacone. Taka informacja jest sporządzona przez płatnika w sposób nieprawidłowy, gdyż przychodem podatnika są otrzymane lub postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Skoro wynagrodzenie nie zostało faktycznie wypłacone, to nie stanowi ono przychodu pracownika i nie powinno zostać ujęte w informacji PIT-11/8B. W takich okolicznościach podatnik nie powinien uwzględniać tego wynagrodzenia w swoim zeznaniu rocznym (Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, 8 czerwca 2005r., D-1/417/171/2005).

Jeżeli podatnik już złożył zeznanie za dany rok podatkowy, opierając się na danych zawartych w otrzymanym od pracodawcy PIT-11/8B, tymczasem faktycznie nie otrzymał w roku podatkowym wynagrodzenia wykazanego w informacji PIT-11/8B, to nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonać korekty złożonego już zeznania podatkowego. Podatnik ma do tego prawo tak długo dopóki nie nastąpi przedawnienie wykonania zobowiązania podatkowego, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zaległe wynagrodzenie należy natomiast wykazać w rozliczeniu za rok, w którym podatnik faktycznie je otrzymał.

Reasumując należy stwierdzić, że podatnik zawsze powinien w wymaganym przepisami terminie złożyć roczne zeznanie podatkowe, także wówczas gdy nie otrzymał od płatnika informacji PIT-11/8B, albo gdy informacja ta zawierała dane niezgodne ze stanem faktycznym. Po otrzymaniu informacji lub informacji zawierającej właściwe dane należy dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego z uwzględnieniem właściwych danych.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
... Drukuj