Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Co zrobić, gdy nie masz jeszcze PIT-11/8B

Wielu podatników boryka się z problemem nieotrzymania od pracodawcy (zleceniodawcy) informacji o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy - PIT-11/8B.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w myśl przepisów ustawy o PIT przychodem podatnika są otrzymane lub postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychody te powinny zostać przez podatnika rozliczone w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w tym roku wyjątkowo do 2 maja). Fakt, że płatnik nie dopełnił obowiązku i nie dostarczył podatnikowi informacji o jego dochodach nie może mieć wpływu na złożenie zeznania podatkowego przez podatnika.

Takie stanowisko prezentują również urzędy skarbowe (Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach, 27 lipca 2005r., PDI/415-13/05; Urząd Skarbowy w Olsztynie, 8 lipca 2005r., US.VI/I-415-95-V/05; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni, 22 kwietnia 2005r., III-2/415-9/05). Ich zdaniem podatnicy mają możliwość chociażby samodzielnego, szacunkowego określenia swojego dochodu, składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Można tego dokonać przykładowo na podstawie „pasków płacowych”, umowy o pracę, przekazów, pokwitowań, świadectwa pracy itp.

W świetle powyższego na błędne należy uznać stanowisko Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni (22 kwietnia 2005r., III-2/415-9/05)., który dopuścił swego rodzaju uproszenie dla podatników, którzy nie otrzymali od płatników informacji PIT-11/8B. Zdaniem urzędu w takiej sytuacji podatnik nie ma możliwości wykazania w zeznaniu rocznym uzyskanego z pracy u tego płatnika dochodu, ani potrąconych przez płatnika składek ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ani też zaliczek na podatek dochodowy. Z taką interpretacja, dopuszczającą „uprzywilejowanie” podatników nie sposób się jednak zgodzić.

Podatnicy, którzy nie otrzymali PIT-11/8B od płatnika powinni więc mimo wszystko samodzielnie oszacować wymagane wielkości i uwzględnić je w zeznaniu rocznym. Urzędy wskazują jednak zgodnie, że w takich okolicznościach podatnicy mogą samodzielnie interweniować u płatnika w celu otrzymania zaległej informacji. Podatnik może również powiadomić o problemach związanych z uzyskaniem od płatnika informacji PIT-11/8B Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, który może zadecydować o konieczności przeprowadzenia postępowania kontrolnego w danej jednostce.

Najczęściej w wyniku powyższych zabiegów podatnik otrzyma w końcu PIT-11/8B. Na jego podstawie należy wówczas złożyć korektę swojego rocznego zeznania z uwzględnieniem faktycznych danych wykazanych w otrzymanej informacji.

Czasami podatnicy otrzymują informacje PIT-11/8B, które zawierają dane niezgodne ze stanem faktycznym, np. wynagrodzenie, które faktycznie nie zostało wypłacone. Taka informacja jest sporządzona przez płatnika w sposób nieprawidłowy, gdyż przychodem podatnika są otrzymane lub postawione do jego dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Skoro wynagrodzenie nie zostało faktycznie wypłacone, to nie stanowi ono przychodu pracownika i nie powinno zostać ujęte w informacji PIT-11/8B. W takich okolicznościach podatnik nie powinien uwzględniać tego wynagrodzenia w swoim zeznaniu rocznym (Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, 8 czerwca 2005r., D-1/417/171/2005).

Jeżeli podatnik już złożył zeznanie za dany rok podatkowy, opierając się na danych zawartych w otrzymanym od pracodawcy PIT-11/8B, tymczasem faktycznie nie otrzymał w roku podatkowym wynagrodzenia wykazanego w informacji PIT-11/8B, to nic nie stoi na przeszkodzie aby dokonać korekty złożonego już zeznania podatkowego. Podatnik ma do tego prawo tak długo dopóki nie nastąpi przedawnienie wykonania zobowiązania podatkowego, tj. 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zaległe wynagrodzenie należy natomiast wykazać w rozliczeniu za rok, w którym podatnik faktycznie je otrzymał.

Reasumując należy stwierdzić, że podatnik zawsze powinien w wymaganym przepisami terminie złożyć roczne zeznanie podatkowe, także wówczas gdy nie otrzymał od płatnika informacji PIT-11/8B, albo gdy informacja ta zawierała dane niezgodne ze stanem faktycznym. Po otrzymaniu informacji lub informacji zawierającej właściwe dane należy dokonać korekty rocznego zeznania podatkowego z uwzględnieniem właściwych danych.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj