ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.
PIT-y roczne 2013
Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Okiem urzędnika

Bilety okresowe a odliczenie w PIT

W rocznym zeznaniu PIT podatnik zatrudniony na umowę o pracę może odliczyć tzw. pracownicze koszty uzyskania przychodów. Podwyższone koszty przysługują osobom, które dojeżdżają do pracy. Odliczenie dotyczy wyłącznie podatników uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub z pracy nakładczej.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

  1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 2 002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł 72 gr, w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 2 502 zł 56 gr za rok podatkowy w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 12.02.2010 r., sygn. ILPB2/415-1110/09-2/WM).

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w sposób zryczałtowany są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Bilet imienny musi w swej treści określać osobę uprawnioną do korzystania z niego i dodatkowo musi to być bilet uprawniający do korzystania z komunikacji przez pewien okres czasu (zatem bilety jednorazowe nie podlegają rozliczeniu, natomiast bilety 3-4 dniowe lub tygodniowe, miesięczne etc. – mogą być rozliczane w ramach podwyższonych kosztów).

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wskazał definicji pojęcia „imiennego biletu okresowego”. Z tego względu należało uznać, że istotne jest, aby w załączniku do biletu określona została cena biletu, a więc koszt jaki pracownik poniósł na dojazd do zakładu pracy w ciągu roku, tym bardziej, że koszty te rozliczane są w deklaracji rocznej. Ponadto bilet ten w swej treści musi określać osobę uprawnioną do korzystania z niego. Dodatkowo musi to być bilet uprawniający do korzystania z komunikacji przez pewien czas - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 5.11.2009 r., sygn. ILPB2/415-825/09-2/TR.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie VII zmienione i poprawione, 1992 tom I str. 165 : "bilet" to kartka z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji będąca dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę uprawniająca do określonej, zwykle jednorazowej usługi np. bilet miesięczny, okresowy. Skoro " bilet " uprawnia do usługi, to musi być nabyty przed skorzystaniem z niej. A z dołączonej do wniosku Faktury VAT wynika m.in., iż wystawiono ją dn. 28.02.2006 roku za 20 szt biletów okresowych na trasie Z.– L. Z tego względu brak podstaw do uznania wskazanego przez wnioskodawcę dokumentu za "imienny bilet okresowy". Stanowisko takie przyjął Urząd Skarbowy w Zamościu (26.07.2007 r., sygn. POIII/415-15/07).

Tym niemniej jednak podatnik ma prawo rozliczyć w zeznaniu rocznym wydatki na zakup biletów abonamentowych - okresowych, ze zniżką 33% za okazaniem legitymacji PKP ze zdjęciem i faktury, na której widnieje jego imię i nazwisko, adres, nr biletu (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 24.09.2011 r., ILPB2/415-782/10-2/ES).

Aby skorzystać z ulgi należy posiadać imienne bilety okresowe (jeżeli podatnik zachował jedynie dziewięć takich biletów, a pozostałe zaginęły, wówczas bierze pod uwagę koszty ustalone w oparciu o te dziewięć biletów i je porównuje z kosztami zryczałtowanymi). Faktura VAT wystawiona do biletu nieimiennego nie daje prawa do ulgi.

Możliwe jest wliczenie do kosztów uzyskania przychodów (z tytułu umowy o pracę) rzeczywistych kosztów dojazdów do pracy w innej miejscowości (udokumentowanych imiennymi biletami okresowymi PKP) w przypadku, gdy dojazdy odbywają się z miejscowości pobytu innej niż wskazana oficjalnie jako miejsce zameldowania/zamieszkania podatnika (Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, 15.07.2011 r., IPTPB2/415-117/11-2/DS, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach , 2.05.2011, IBPBII/1/415-58/11/MZ ).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w piśmie z 12.02.2004 r., sygn. PD-I-415/2/04, stwierdził, że z brzmienia przepisu wynika, iż wybór, odpowiedniej dla podatnika, metody ustalenia kosztów uzyskania (biletami lub ryczałtowo) odnosi się do roku podatkowego, a nie poszczególnych miesięcy, tzn. podatnik ma prawo wybrać jedną z zasad ustalenia kosztów.

Kwestia, czy imienny bilet okresowy jest sporządzony w postaci jednego dokumentu, bądź też dokumentu z załącznikiem ma charakter techniczny, a nie normatywny i nie może zatem pozbawić go cech dowodu na okoliczność poniesienia kosztów dojazdu do pracy - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 1.12.2009 r., sygn. ILPB2/415-882/09-2/TR. Wszelkie bilety na okaziciela nie będą zatem mogły stanowić podstawy do odliczenia wyższych niż wymienione w tabeli kosztów. Również bilety jednorazowe, choćby były imienne nie mogą tu być brane pod uwagę – ustawa wymaga bowiem biletów okresowych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 24.01.2008 r., sygn. IPPB2/415-325/07-2/SR).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12.02.2010 r. (ILPB2/415-1110/09-2/WM) uznał, że zaświadczenia z zakładu pracy, o wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie stanowi przesłanki uprawniającej do zastosowania faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Wskazać bowiem należy, iż z przepisu art. 22 ust. 11 ustawy o PIT wprost wynika, iż w rocznym rozliczeniu podatku koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, mogą być zastosowane wyłącznie na podstawie imiennych biletów okresowych. Przedmiotowe zaświadczenie z zakładu pracy stanowi jedynie załącznik do ww. biletów, z którego wynika wysokość poniesionych przez pracownika kosztów w związku z dojazdem do pracy. Natomiast dopiero udokumentowanie wydatków okresowymi biletami imiennymi spełnia ustawową przesłankę.

Podobnego zdania jest Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze, 15.12.2005 r., sygn. PD/415/1/49/05 czy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 23.10.2009 r., sygn. ILPB2/415-805/09-2/JK.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (10.07.2009 r., sygn. ITPB2/415-400/09/IL) stwierdził, że biletu zakupionego przez Internet nie można uznać za tożsamy ze wskazanym przez ustawodawcę „imiennym biletem okresowym”. 

Konkludując koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy podatnik może przyjąć w wysokości faktycznie poniesionych tylko wówczas, gdy spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

  • wydatki pracownika były wyższe od kosztów ustawowo określonych,
  • były poniesione na transport do zakładu pracy,
  • odbyły się wymienionymi ściśle środkami transportu oraz
  • zostały udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

                               

  Anna Pokrywczyńska     Data publikacji: 29-09-2010
  Piotr Szulczewski      Data aktualizacji 12-09-2013

  

  • data utworzenia: 15-07-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz