Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Bilety okresowe a odliczenie w PIT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1. wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1 335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
2. nie mogą przekroczyć łącznie 2 002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
3. wynoszą 139 zł 06 gr miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1 668 zł 72 gr, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę,
4. nie mogą przekroczyć łącznie 2 502 zł 56 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 12.02.2010 r., sygn. ILPB2/415-1110/09-2/WM).

 

 

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone w sposób zryczałtowany są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Bilet imienny musi w swej treści określać osobę uprawnioną do korzystania z niego i dodatkowo musi to być bilet uprawniający do korzystania z komunikacji przez pewien okres czasu.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie wskazał definicji pojęcia „imiennego biletu okresowego”. Z tego względu należało uznać, że istotne jest, aby w załączniku do biletu określona została cena biletu, a więc koszt jaki pracownik poniósł na dojazd do zakładu pracy w ciągu roku, tym bardziej, że koszty te rozliczane są w deklaracji rocznej. Ponadto bilet ten w swej treści musi określać osobę uprawnioną do korzystania z niego. Dodatkowo musi to być bilet uprawniający do korzystania z komunikacji przez pewien okres czasu - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 5.11.2009 r., sygn. ILPB2/415-825/09-2/TR.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Wydanie VII zmienione i poprawione, 1992 tom I str. 165 : "bilet" to kartka z odpowiednim nadrukiem wydającej ją instytucji będąca dowodem uiszczenia opłaty przez nabywcę uprawniająca do określonej, zwykle jednorazowej usługi np. bilet miesięczny, okresowy. Skoro " bilet " uprawnia do usługi, to musi być nabyty przed skorzystaniem z niej. A z dołączonej do wniosku Faktury VAT wynika m.in., iż wystawiono ją dn. 28.02.2006 roku za 20 szt biletów okresowych na trasie Z.– L. Z tego względu brak podstaw do uznania wskazanego przez wnioskodawcę dokumentu za "imienny bilet okresowy". Stanowisko takie przyjął Urząd Skarbowy w Zamościu (26.07.2007 r., sygn. POIII/415-15/07).

Aby skorzystać z ulgi należy posiadać imienne bilety okresowe (jeżeli podatnik zachował jedynie dziewięć takich biletów, a pozostałe zaginęły, wówczas bierze pod uwagę koszty ustalone w oparciu o te dziewięć biletów i je porównuje z kosztami zryczałtowanymi). Faktura VAT wystawiona do biletu nieimiennego nie daje prawa do ulgi.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu w piśmie z 12.02.2004 r., sygn. PD-I-415/2/04, stwierdził, że z brzmienia przepisu wynika, iż wybór, odpowiedniej dla podatnika, metody ustalenia kosztów uzyskania (biletami lub ryczałtowo) odnosi się do roku podatkowego, a nie poszczególnych miesięcy, tzn. podatnik ma prawo wybrać jedną z zasad ustalenia kosztów.

Kwestia, czy imienny bilet okresowy jest sporządzony w postaci jednego dokumentu, bądź też dokumentu z załącznikiem ma charakter techniczny, a nie normatywny i nie może zatem pozbawić go cech dowodu na okoliczność poniesienia kosztów dojazdu do pracy - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 1.12.2009 r., sygn. ILPB2/415-882/09-2/TR. Wszelkie bilety na okaziciela nie będą zatem mogły stanowić podstawy do odliczenia wyższych niż wymienione w tabeli kosztów. Również bilety jednorazowe, choćby były imienne nie mogą tu być brane pod uwagę – ustawa wymaga bowiem biletów okresowych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 24.01.2008 r., sygn. IPPB2/415-325/07-2/SR).

WSA w Gorzowie Wlkp. w wyroku z 21.07.2010 r., I SA/Go 494/10 uznał, że art. 22 ust. 11 ustawy o PIT jest jasny oraz zaświadczenie (o wysokości ponoszonej przez nich odpłatności za bilety) wystawione przez zakład pracy nie ma cech biletu, ponieważ nie tylko nie uprawnia do przejazdu określonym środkiem komunikacji, ale także nie wskazuje okresu, na jaki został wystawiony. Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 12.02.2010 r. (ILPB2/415-1110/09-2/WM) uznał, że zaświadczenia z zakładu pracy, o wysokości faktycznie poniesionych wydatków nie stanowi przesłanki uprawniającej do zastosowania faktycznie poniesionych kosztów uzyskania przychodu. Wskazać bowiem należy, iż z przepisu art. 22 ust. 11 ustawy o PIT wprost wynika, iż w rocznym rozliczeniu podatku koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 2, mogą być zastosowane wyłącznie na podstawie imiennych biletów okresowych. Przedmiotowe zaświadczenie z zakładu pracy stanowi jedynie załącznik do ww. biletów, z którego wynika wysokość poniesionych przez pracownika kosztów w związku z dojazdem do pracy. Natomiast dopiero udokumentowanie wydatków okresowymi biletami imiennymi spełnia ustawową przesłankę.

Podobnego zdania jest Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze, 15.12.2005 r., sygn. PD/415/1/49/05; Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 23.10.2009 r., sygn. ILPB2/415-805/09-2/JK.

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (10.07.2009 r., sygn. ITPB2/415-400/09/IL) stwierdził, że biletu zakupionego przez Internet nie można uznać za tożsamy ze wskazanym przez ustawodawcę „imiennym biletem okresowym”. 

Konkludując koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy podatnik może przyjąć w wysokości faktycznie poniesionych tylko wówczas, gdy spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

- wydatki pracownika były wyższe od kosztów ustawowo określonych,

- były poniesione na transport do zakładu pracy,

- odbyły się wymienionymi ściśle środkami transportu oraz

- zostały udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: adam (12-04-2018 22:32:51)
Temat: bilet rozpoczal sie w 15 grudnia -15 stczniA
A co jak bilet miesieczny zaczynal sie 15 grudnia i trwal do 15 stycznia mądrale? rozliczyc pól kwoty czy z proporcji wyliczyc ile kosztuje 1 dzien?
Autor: adam (12-04-2018 21:52:54)
Temat: bilet rozpoczal sie w 15 grudnia -15 stczniA
A co jak bilet miesieczny zaczynal sie 15 grudnia i trwal do 15 stycznia mądrale? rozliczyc pól kwoty czy z proporcji wyliczyc ile kosztuje 1 dzien?
Autor: dlakumatych (18-02-2018 13:04:19)
Temat: miesięczny bilet
na chuj tyle pierdolenia nie możecie kurwa podać gdzie wpisać te bilety tylko piszecie o prawniczych kruczki a gdzie wpisać te bilety dalej nie wiem który pity...pokaż całą treść
na chuj tyle pierdolenia nie możecie kurwa podać gdzie wpisać te bilety tylko piszecie o prawniczych kruczki a gdzie wpisać te bilety dalej nie wiem który pity - jaka pozycja. wystarczy tyle ... zwiń
Autor: Maciej (20-02-2017 20:10:27)
Temat: Potwierdzenia z biletomatów
Czy potwierdzenie z biletomatu nabycia biletu okresowego z datą zakupu, kwotą zapłaconą oraz numerem karty biletowej, na którą załadowany został bilet, można traktować jako bilet imienny w...pokaż całą treść
Czy potwierdzenie z biletomatu nabycia biletu okresowego z datą zakupu, kwotą zapłaconą oraz numerem karty biletowej, na którą załadowany został bilet, można traktować jako bilet imienny w rozumieniu prawa podatkowego?zwiń
Autor: Tisia (07-10-2016 09:41:28)
Temat: ile biletów
Czy odliczenie przysługuje jedynie, gdy podatnik ma bilety okresowe imienne za cały rok. Ja jestem w sytuacji, iż dojeżdżam do miejsca pracy od września 2016 i płacę...pokaż całą treść
Czy odliczenie przysługuje jedynie, gdy podatnik ma bilety okresowe imienne za cały rok. Ja jestem w sytuacji, iż dojeżdżam do miejsca pracy od września 2016 i płacę miesiecznie ponad 300 zł za bilet imienny. Czy mogę za te 4 miesięce odliczyć koszty? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj