Podatki a handel w Internecie

Ochrona konsumenta - transakcje na odległość

Zasady handlu na serwisach internetowych oraz w sklepach elektronicznych są zróżnicowane w zależności od tego, czy sprzedaż realizowana jest jako aukcja, czy też prowadzona za określoną z góry cenę, w tym przy wykorzystaniu opcji „kup teraz” połączoną z możliwością licytacji.

Uwaga! Transakcja na odległość a wydanie towaru

Transakcją na odległość jest umowa, której elementy istotne zawarte zostały m.in. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, telefonu itd. Umową na odległość jest również umowa, w której oferta została przedstawiona elektronicznie lub telefonicznie, w której pisemna jej wersja została doręczona za pomocą kuriera czy też umowa zawarta na odległość, gdzie wydanie towaru następuje w lokalu przedsiębiorcy. Nie można za umowę na odległość uznać natomiast reklamy lub oferty umieszczonej w sieci, którą końcowo klient realizuje poprzez wizytę w sklepie, w którym dochodzi do sprzedaży produktu.

Definicja umowy zawartej na odległość znalazła się również w dyrektywie 2011/83. Zgodnie z jej motywem 20 powinna obejmować wszystkie przypadki, w których umowa zawarta jest między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, wyłącznie przy użyciu jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (takich jak sprzedaż wysyłkowa, Internet, telefon lub faks), aż do momentu zawarcia umowy włącznie. Definicja ta powinna również obejmować sytuacje, w których konsument udaje się do lokalu przedsiębiorstwa jedynie w celu uzyskania informacji o towarach lub usługach, a następnie negocjuje i zawiera umowę na odległość. Z kolei umowa, która jest negocjowana w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy i zostaje ostatecznie zawarta przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, nie powinna być uważana za umowę zawieraną na odległość. Nie należy także za nią uznawać umowy zainicjowanej za pomocą środka porozumiewania się na odległość, ale ostatecznie zawartej w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy. Pojęcie umowy zawieranej na odległość nie powinno także obejmować rezerwacji dokonanej przez konsumenta przez Internet.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca decyduje się na handel na aukcjach, czy też sprzedaż za określoną kwotę, w ofercie znaleźć musi się informacja dotycząca:

 • firmy przedsiębiorcy;
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
 • siedziby i adresu przedsiębiorcy.
 • Podobnie, w przypadku kontaktu mailowego z konsumentem oraz innymi podmiotami, przedsiębiorca jest obowiązany umieszczać w oświadczeniach pisemnych (a nie wyłącznie w ofercie), skierowanych w zakresie swojej działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. Przedsiębiorca sprzedając konsumentowi rzecz ruchomą musi wiedzieć, że niezależnie od formy sprzedaży:
 • jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie,
 • Do informacji o produkcie, podawanych przez przedsiębiorcę należą w szczególności (przepisy szczególne mogą powoływać szerszy zakres danych w przypadku towarów niebezpiecznych oraz wrażliwych) dane określające: nazwę towaru, producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności; powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.
 • Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy, a w pozostałych przypadkach - na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę,

Uwaga!

Przy sprzedaży na odległość w ramach opcji kup teraz oraz poprzez sklep internetowy warunki informowania konsumenta są bardziej rygorystyczne:

 • Informacja o produkcie musi dotrzeć do niego najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy (a nie po zawarciu umowy);
 • Informacja musi obejmować wszystkie poniższe elementy, informujące o:
  • imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,
  • istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
  • cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
  • zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
  • kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
  • prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków*
  • kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
  • terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
  • minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
  • miejscu i sposobie składania reklamacji,
  • prawie wypowiedzenia umowy – dotyczącego świadczenia usług - jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

 

* Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 -dniowego na odstąpienie od umowy,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych

Brak powiadomienia w terminie – konsekwencje

Oprócz informowania konsumenta, przedsiębiorca ma również obowiązek potwierdzenia wskazanych powyżej informacji na piśmie, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

Zachowanie prawidłowe – czyli pełna potwierdzona informacja, która dotarła do konsumenta powoduje, że posiada on jedynie 10 dni czasu na odstąpienie od umowy. w razie braku potwierdzenia informacji, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.

Wyjątkowo obowiązek potwierdzania, a w konsekwencji – możliwość wydłużenia terminu do trzech miesięcy - nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się), z wyjątkiem jednak informacji o imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,


Prawa konsumenta przy aukcjach kup teraz

Aukcja kup teraz lub sprzedaż w sklepie internetowym powoduje, że konsument uzyskuje:

 • prawo odstąpienia w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia; dniem wydania rzeczy jest dzień faktycznego uzyskania przez konsumenta towaru,
 • prawo do odstąpienia w terminie 3 miesięcy – jeżeli konsument nie otrzyma potwierdzenia istotnych informacji o sprzedawcy oraz nabywanym towarze – poza sytuacją świadczeń realizowanych na odległość z możliwością porozumienia się na odległość z przedsiębiorcą,

 

Uwaga!

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wyroku C-511/08 wskazał, że dyrektywy wspólnotowe nakładają na dostawcę, w razie odstąpienia od umowy przez konsumenta, ogólny obowiązek zwrotu, obejmujący wszelkie kwoty wpłacone przez tego ostatniego w związku z umową, niezależnie od podstawy ich zapłaty. Zasada powyższa dotyczy wszystkich poniesionych przez konsumenta kosztów, w tym kosztów pośrednich kosztów wysyłki. Konsument powinien płacić z własnych środków wyłącznie za odesłanie towaru do przedsiębiorcy (za usługę przesłania towaru).

Składanie oferty za pomocą maila

Posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta (tzw. technika opt in). Powyższe powoduje, że przed przesłaniem oferty niezbędne jest posiadanie oświadczenie ze strony konsumenta, że taką ofertę chce przyjąć.

Kontakt z konsumentem w celu złożenia propozycji zawarcia umowy nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Zasad tych nie stosuje się jednak do umów dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu, czy też sprzedaży z licytacji.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 21-05-2012
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz