Archiwum deklaracji

Deklaracje roczne PIT za rok 2004

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

PIT/2K (1)

Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszaniowych

PIT-8C (2)

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-8S (2)

Informacja o wyskości wypłaconego stypendium

PIT-11/8B (12)

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-12 (2)

Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT -14 (5)

Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej

PIT-16A (2)

Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

PIT-19A (2)

Informacja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego

PIT-O (12)

Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym Objaśnienia

PIT-36 (8)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: Objaśnienia, Łączne opodatkowanie, 1% zmniejszenie podatku

PIT-36L (1)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą Objaśnienia

PIT-37 (8)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym: ObjaśnieniaŁączne opodatkowanie, 1% zmniejszenie podatku

PIT-38 (1)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym Objaśnienia

PIT-40 (12)

Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

PIT-40A/11A (11)

Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

PIT-B (8)

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

PIT-D (16)

Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2004 roku (załącznik do PIT-36 i PIT-36L) Objaśnienia

PIT-M (3)

Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców

PIT-Z (1)

Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 

Deklaracje roczne CIT za rok 2004

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

CIT-8 (18)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy

CIT-8A (5)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy

CIT-8B (4)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy

CIT-8/O (5)

Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Dz.U. Nr 279, poz. 2761:

§ 2.

2. Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2005 r. do dochodów osiągniętych (poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy obowiązujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

3. Podatnicy, których rok podatkowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym i zakończył się w dniu 31 grudnia 2004 r. składają zeznania na wzorach formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Deklaracje Ryczałt za 2004

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

PIT-28 (11)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28A (9)

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko

PIT-28B (9)

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

Deklaracje PIT obowiązujące w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

PIT-4 (15)

Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat

PIT-5 (13)

Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy

PIT-5/A(7)

Obliczenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

PIT-5/X (3)

Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-5/L (1)

Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy wg stawki 19%

PIT-6 (6)

Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8A (11)

Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-11/8B (12)

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-23 (3)

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

PIT-53 (1)

Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu

PIT-R (11)

Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich

Oświadczenia PIT obowiązujące w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

PIT-2 (2)

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2A (2)

Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej nalezność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

PIT-2C (2)

Osoby otrzymujące stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b z dnia 26
lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

PIT-3 (2)

Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Deklaracje CIT obowiązujące w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

CIT-2 (15)

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-2A (5)

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-2B (4)

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-2/O(2)

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

CIT-5 (8)

Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6 (10)

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6A (2)

Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-7 (7)

Informacja o wysokości pobranego podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu w zyskach osób prawnych

CIT-9 (5)

Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskanych od zagranicznych zleceniodawców za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej

CIT-10 (6)

Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych, niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-11 (2)

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 i CIT-6A

CIT-S (4)

Informacja o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Deklaracje NIP obowiązujące w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

NIP-1 (3)

Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej
prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą

NIP-1/A (3)

Informacja o wpisach do rejestrów lub ewidencji w zakresie prowadzonej działalności

NIP-2 (3)

Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem

NIP-2/A (3)

Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami

NIP-3 (3)

Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej Objaśnienia

NIP-5 (3)

Wniosek potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej

NIP-B (3)

Informacja o rachunkach bankowych

NIP-C (3)

Informacja o miejscach prowadzenia działalności

NIP-D (3)

Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,
komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy
kapitałowej

Deklaracje Ryczałt w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

PIT-5/X (3)

Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-8A (11)

Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-23 (3)

Deklaracja o osiągniętych przychodach ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i
praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

Deklaracje pozostałe w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

IFT-1/IFT-1R (5)

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) usykanego przez osoby fizyczne
niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons

IFT-2 (2)

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) i pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych niemających w Polsce siedziby
Information on corporated income and tax withheld from nonresident taxpayers

DT-1 (1)

Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A (1)

Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych

ORD-H (1)

Oświadczenie o posiadanych nieruchomościach i przysługujących prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej

ORD-TK (1)

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób

ORD-U (1)

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami

ORD-W (1)

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanaych przez podmiot będący nierezydentem osbom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

SD-2 (1)

Deklaracja o należnościach wpłaconych przez notariusza

TYT-1 (2)

Tytuł wykonawczy jednopozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych

TYT-2 (2)

Tytuł wykonawczy czteropozycyjny stosowany w egzekucji należności pieniężnych

TYT-3 (1)

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

TYT-3A (1)

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

ZZ-1 (1)

Zarządzenie zabezpieczenia

Karta podatkowa w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

PIT-16 (9)

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

PIT-16A (2)

Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

PCC-1 (3)

Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych; objaśnienia do PCC-1

PCC-1/A (3)

Informacja o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnych

PCC-2 (A5) (1)

Deklaracja o należnościach wpłaconych przez płatnika

PCC-2 (A4) (1)

Deklaracja o należnościach wpłaconych przez płatnika

Podatek od gier POG w 2004r.

.PDF
bezpłatne
M.Finansów
Excel
Word
 SMS
Opis deklaracji

POG-1A (5)

Deklaracja na podatek od gier (Formularz dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych)

POG-1B (2)

Deklaracja na podatek od gier (Formularz jest przeznaczony dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne)

POG-1C (2)

Deklaracja na podatek od gier (Formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe)

POG-2A (1)

Deklaracja na podatek od gier (Formularz dla podmiotów urządzających gry i prowadzących działalność w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych)

POG-2B (1)

Deklaracja na podatek od gier (Formularz jest przeznaczony dla płatnika podatku od gier przy sprzedaży kartonów do gry bingo pieniężne)

POG-2C (1)

Deklaracja na podatek od gier (Formularz przeznaczony jest dla podmiotów urządzających gry liczbowe)

POG-2D (1)

Deklaracja na podatek od gier (Formularz jest przeznaczony dla podatnika podatku od gier, urządzającego grę bingo fantowe)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.