Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Interpretacje podatkowe - najnowsze tezy

Archiwum interpretacji podatkowych

Emeryt skoryguje PIT-40A wystawiony przez organ rentowy - 2012.11.09

Wypłata wkładu spółki na rzecz spadkobiercy wspólnika opodatkowana PIT - 2012.11.06

Lekarz na kontrakcie a podatek liniowy - 2012.10.24

Amortyzuj używany lokal według stawki 10% rocznie - 2012.10.22

Obcokrajowiec nie zastosuje KPiR w Polsce - 2012.10.16

Oświadczenie o podatku liniowym dotyczy również dochodów w nim nie wykazanych - 2012.09.19

Hodowla koni to działalność nieopodatkowana PIT i CIT - 2012.09.07

Renta z Niemiec nie podlega opodatkowaniu w Polsce - 2012.09.06

Odszkodowanie za przewlekłość postępowania sądowego podlega opodatkowaniu PIT - 2012.09.06

Sprzedaż programów komputerowych na platformach komputerowych w USA na własny rachunek - 2012.09.05

Przedszkole ze środków wspólnotowych a przychód podatkowy - 2012.09.05

Zamiast wartości początkowej - 988 zł za każdy metr - 2012.08.27

Nowy NIP po przekształceniu w sp. z o.o.- 2012.08.23

Odszkodowanie zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego nie zawsze zwolnione z podatku - 2012.08.22

Kasyno podatnikiem czy tylko płatnikiem podatku od gier? - 2012.08.17

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej opodatkowane podatkiem PCC- 2012.08.17

Kwoty z ARR (Agencji Rozwoju Regionalnego) a zwolnienie z PIT - 2012.07.30

Ulga na dziecko (prorodzinna) a ograniczona władza rodzicielska - 2012.07.27

Odszkodowanie z tytułu zaniżonej emerytury pozostaje zwolnione z opodatkowania - 2012.07.27

Odsetki od prywatnego kredytu stanowią koszty działalności gospodarczej - 2012.07.27

Otrzymanie odsetek może pozostać zwolnione z opodatkowania - 2012.07.26

Zmiana roku podatkowego spółki - 2012.07.24

Darowizna udziałów do zamkniętego funduszu inwestycyjnego a PIT - 2012.07.24

Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek PCC – stawka podatku - 2012.07.23

Częściowy dział spadku nie podlega podatkowi od spadków i darowizn - 2012.07.06

Rezydencja podatkowa a ciężar opodatkowania podatnika - 2012.07.03

Dywidenda ze spółki rosyjskiej opodatkowana na terytorium Polski - 2012.07.02

Projekty inżynierii środowiska a 50% koszty uzyskania - 2012.06.22

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność a zbycie nieruchomości - 2012.06.22

Użytkowanie wieczyste a 5 letni termin na zbycie nieruchomości - 2012.06.22

Dochody spółki położonej na Słowacji zwolnione z podatku w Polsce - 2012.06.19

Zamiana nieruchomości a podatek VAT od dostawy obu gruntów - 2012.06.19

Zachowek a podatek od spadków i darowizn - 2012.06.18

Wniosek o zastosowanie podatku liniowego wyklucza opodatkowanie łącznie z małżonkiem - 2012.06.08

Prawo do zwrotu VAT z tytułu wydatków na materiały budowlane zakupione przed śmiercią męża - 2012.06.08

Wynagrodzenie dyrektora spółki uzyskiwane na Cyprze zwolnione z opodatkowania w Polsce - 2012.06.06

Przekształcenie spółki bez postępowania likwidacyjnego zwolnione z opodatkowania PIT - 2012.06.05

Dochód ze sprzedaży zabudowanych gruntów rolnych zwolniony z PIT - 2012.06.04

Ulga mieszkaniowa również na grunt - 2012.06.01

Odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w drodze umowy dożywocia przed upływem 5 lat opodatkowane 19% podatkiem PIT - 2012.05.31

Darowizna budynku rozliczana w ramach działalności gospodarczej nie będzie podlegała VAT - 2012.05.18

Remont domu a ulga rehabilitacyjna - 2012.05.18

Odsetki od wierzytelności w stosunku do spółki stanowiącej wkład nie stanowią przychodu - 2012.05.18

Wypłata emerytury pozostaje zwolniona z podatku - 2012.05.18

Darowizna udziałów w spółce z o.o. lub akcyjnej a dochód z ich późniejszego umorzenia - 2012.05.18

Usługi pakowania nie rozliczysz ryczałtem ewidencjonowanym - 2012.04.25

Z ulgi mieszkaniowej można korzystać nawet jeśli nabyty lokal został wynajęty - 2012.05.18

Ulga za pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej - 2012.05.17

Przekaż samochód żonie - nie zapłacisz podatku - 2012.05.10

Likwidacja spółki cypryjskiej - wycena majątku - 2012.04.30

Wycieczka do muzeum nie jest zabiegiem rehabilitacyjnym uprawniającym do ulgi podatkowej - 2012.04.27

Opodatkowanie w formie karty podatkowej a montaż domofonów - 2012.04.27

Stawka podatku od nieruchomości dla garażu związanego z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym - 2012.04.26

Akcja rabatowa nie zobowiązuje do wystawienia PIT-8C - 2012.04.25

Usługi pakowania nie rozliczysz ryczałtem ewidencjonowanym - 2012.04.25

Dzierżawa na cele rolnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - 2012.04.20

Najem prytwatny a zaliczki w trakcie roku i deklaracja PIT-5 - 2012.04.16

Małżonkowie łącznie korzystają z ulgi za sprzedaż mieszkania nabytego w latach 2007 – 2008 - 2012.04.13

Ulga meldunkowa obejmuje również grunt a nie tylko sam budynek - 2012.04.12

Dostawa gruntów to nie działalność gospodarcza. Od sprzedaży gruntów nie ma VAT - 2012.04.10

Ulga meldunkowa u obojga małżonków - 2012.04.05

Przejazd do pracy transportem fundowanym przez pracodawcę - 2012.04.04

Rozporządzanie powierzonymi pieniędzmi zgodnie z nakazem właściciela a podatek PCC - 2012.04.03

Przychody z udziałów objętych za wkład niepieniężny o wartości nominalnej niższej niż wartość rynkowa - 2012.03.26

Dochody z garaży spółdzielni - 2012.03.26

Spłata udziału spadkowemu nie powoduje przysporzenia majątkowego - 2012.03.22

Zbycie nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności a rozliczenie podatku - 2012.03.16

Dywidenda cypryjska – stawka podatku dochodowego - 2012.03.13

Sprzedaż gruntu a działalność gospodarcza - 2012.03.12

Spadkobierca a złożenie wniosku o zwrot wydatków mieszkaniowych - 2012.02.28

Ulga meldunkowa od zbycia nieruchomości - 2012.02.23

Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariusza więziennego opodatkowana w roku jej otrzymania - 2012.02.23

Najem na ryczałcie można rozliczać od samej kwoty czynszu - 2012.02.21

Dochód z umorzenia udziałów otrzymanych w drodze darowizny - 2012.02.21

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu opodatkowana PCC - 2012.02.21

Błąd notariusza a okres 5 lat przy liczeniu przychodu ze sprzedaży nieruchomości - 2012.02.20

Zwrot kwoty nienależnie pobranej przez płatnika a ulga w deklaracji rocznej PIT - 2012.02.17

Praca zarobkowa może być rozliczana jako inne źródła przychodów - 2012.02.16

Zwolnienie darowizny od podatku na podstawie dowodu przekazania środków pieniężnych na rachunek bankowy dewelopera - 2011.02.15

Nie odliczysz darowizny dla kościoła przy opodatkowaniu liniowym - 2012.02.09

Opodatkowanie ryczałtem usług zabezpieczania towarów przed transportem - 2012.02.07

Sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od zakupu a podatek dochodowy - 2012.02.01

Ulgi prorodzinna na niepełnosprawną dorosłą córkę - 2012.01.23

Dochód akcjonariusza w postaci odsetek od udzielonych pożyczek opodatkowany 19% stawką PIT - 2012.01.30

Kontynuacja działalności przez spadkobiercę a ulga uczniowska - 2012.01.23

Spłata kredytu mieszkaniowego stanowi wydatki na własne cele mieszkaniowe - 2012.01.09

Sprzedaż nieruchomości pochodzącej ze spadku po upływie 5 lat nieopodatkowana - 2012.01.05

Przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności - 2012.01.05

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu do spółki cywilnej przychodem zwolnionym z opodatkowania - 2012.01.02

Czeski trener piłkarski nie zapłaci podatku w Polsce - 2011.12.29

Ulga mieszkaniowa a obliczanie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ze zbycia nieruchomości - 2011.12.27

Podstawa opodatkowania przy zbyciu nieruchomości - 2011.12.21

Zamiana nieruchomości a ulgi mieszkaniowe - 2011.12.21

Zamiana gruntów a ulga mieszkaniowa - 2011.12.15

Upływ terminu 5 - letniego przed wprowadzeniem gruntu na stan firmy a późniejsza jego prywatna sprzedaż - 2011.12.14

Przekazanie przedsiębiorstwa córce w formie darowizny nieopodatkowane - 2011.12.09

Dziedziczenie numeru NIP przez sp. z o.o. - 2011.12.08

Odszkodowanie za niezwrócony grunt otrzymane w ugodzie sądowej wolne od podatku - 2011.12.02

Odsetki zagranicznych banków z papierów dłużnych zwolnione z podatku w Polsce - 2011.11.23

Umowa cash poolingu bez podatku od czynności cywilnoprawnych - 2011.11.22

Pożyczki udzielane przez kontrahenta zagranicznego bez podatku - 2011.11.22

Dzierżawa z opłatami za media ze stawką podstawową - 2011.11.18

Przy sprzedaży mieszkania obowiązują zasady z dnia jego wcześniejszego zakupu - 2011.11.08

Ulga meldunkowa a zameldowanie wyłącznie jednego z małżonków - 2011.11.04

Likwidacja spółki na Malcie a opodatkowanie - 2011.11.03

Sprzedaż nieruchomości a podatek dochodowy  - 2011.10.27

Zbycie wydzielonej części nieruchomości, będącej wcześniej przedmiotem najmu - bez PIT - 2011.10.27

Konkurs wśród pracowników, zleceniobiorców i kontrahentów a 10% podatek ryczałtowy - 2011.10.25

PIT-11 doręczysz także e-mailem - 2011.10.21

Obniżone odsetki za zwłokę od korekt dotyczących podatków sprzed 2009 r. - 2011.10.21

Termin 5 lat od zakupu mieszkania spółdzielczego a sprzedaż bez podatku - 2011.10.14

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej niezaewidencjonowany składnik majątku firmy - 2011.10.14

Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nie stanowi dostawy w rozumieniu przepisów VAT - 2011.10.14

Obowiązek odprowadzania zaliczek od emerytury norweskiej otrzymywanej w 2010r. - 2011.10.10

Ulga meldunkowa łącznie dla obojga małżonków - 2011.10.07

Wtórne nabycie uprzednio darowanej nieruchomości - 2011.10.05

Dostawa gruntu na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - 2011.10.05

Opodatkowanie sprzedaży gruntów sprzedawanych użytkownikom wieczystym - 2011.10.05

Umowy pożyczek nie zawsze opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych - 2011.10.04

Refaktura kosztów za media w nieruchomości opodatkowana 23% stawką VAT - 2011.09.20

Zaliczki na emeryturę przy wspólnym rozliczeniu małżonków - 2011.09.12

Opodatkowanie sprzedaży budynków wraz z gruntem - 2011.08.26

PIT-11 w formie elektronicznej dozwolony - 2011.07.21

Stypendia dla studentów a deklaracja PIT-8C i PIT-8S - 2011.07.21

Odsetki od wypłaty emerytury w zaniżonej wartości przychodem emeryta - 2011.07.21

Opłaty notarialne a podatek od sprzedaży nieruchomości - 2011.07.13

Brak możliwości opodatkowania spółki jawnej 19% podatkiem dochodowym - 2011.07.07

Prawo podatnika do zwrotu różnicy podatkowej w ciągu 60 dni - 2011.05.04

Możliwość korzystania z ulgi odsetkowej - 2011.03.15

Opodatkowanie ryczałtem 8,5% najmu nieruchomości po likwidacji działalności - 2011.02.07

Darowizna bez przejęcia długów i ciężarów a PCC - 2011.02.04

Dochody z Niemiec i renta rodzinna a opodatkowanie uzyskanych dochodów - 2011.01.28

Działalność artystyczna nierezydenta - 2011.01.28

Termin zgłoszenia powrotu z ksiąg rachunkowych do KPiR - 2011.01.27

Umorzenie udziałów otrzymanych w drodze darowizny a przychód - 2011.01.26

Odsetki od pożyczki spółce a przychód - 2011.01.25

Sprzedaż gruntów leśnych to nie działalność rolna czy sprzedaż gospodarstwa rolnego - 2011.01.21

Majątek z likwidacji spółki opodatkowany - 2011.01.19

Firma może wysłać PIT-11 przez internet - 2010.10.22

 

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj
Drukuj