Archiwum deklaracji

Deklaracje do rozliczeń podatku PIT za 2014 rok - składane w 2015 roku

 

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (8) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-R (17) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R (5) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (11) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (4) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (7) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (21) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (7) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (13) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
PIT-16Z (13) Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności
PIT-19A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (18) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (15) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
PIT-28/B (13) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-36 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-36L (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 objaśnienia
PIT-37 (20) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-38 (10) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-39 (6)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.  objaśnienia

PIT-40 (20) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (17) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT/B (13) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D (24) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 objaśnienia
PIT/M (6) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/O (20) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 objaśnienia

PIT/UZ

Część uzupełniająca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 - służy ubieganiu sie o zwrot niewykorzystanej części ulgi prorodzinnej za 2014 rok.
PIT/Z (5) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (5) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (11) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (7) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
IFT/A (5) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
AZ-O (1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
SSE-A (2) Wykaz udziałów w spółkach
- obowiązujący od 20 maja 2015 r.
SSE-R (5) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
- obowiązujący od 20 maja 2015 r.
SSE-R/A (3) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
- obowiązujący od 20 maja 2015 r.

Pakiet formularzy PIT do rozliczeń za 2014 rok - płatne

 

   SMS Opis deklaracji
Formularz rozliczy Cię sam: Jeśli nie potrafisz rozliczyć swojego PIT-a, to nasz formularz rozliczy Cię sam:

PIT-11, PIT-37

dla osób, które nie korzystają z ulg podatkowych i rozliczają się indywidualnie

PIT-11, PIT-37, PIT/O

dla osób, które korzystają z ulg podatkowych: prorodzinnej, internetowej, rehabilitacyjnej, darowizn i rozliczają się indywidualnie

PIT-11, PIT-40, PIT-4R

pakiet dla firm

PIT-11, PIT-40

pakiet dla firm

Oszczędź swój czas formularze są połączone ze sobą, co oznacza, że oprócz obliczeń dane kopiują się automatycznie

 

Deklaracje dotyczące spadków i darowizn obowiązujące w 2014 i 2015 roku

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-2 (5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku - deklaracja przeznaczona dla kancelarii notarialnych
SD-3 (5) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - deklaracja przeznaczona dla podatników - wersja obowiązująca od 1 września 2014 r.
SD-3/A (5) Informacja o pozostałych podatnikach - wersja obowiązująca od 1 września 2014 r.
SD-Z2 (5) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych 
- wersja obowiązująca od 25 października 2014 r.

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.