Archiwum deklaracji

Obowiązujące w 2016 roku

 

 >>> Aktualne deklaracje VAT <<<

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (17) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-7D (8) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-7K (11) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-8 (8) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-9M (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-10 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu   - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-11 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-12 (3) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-14 (1) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-26 (1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (1) Informacja podsumowująca w obrocie krajowym - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-28 (1) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-R (12) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-IM (4) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
VAT-IM/A (2) Informacja o dokonanym imporcie Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2015 i 2016 roku

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
ORD-U

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

ORD-TK

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

ORD-OG

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-OG/A

Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-WS

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-WS/A

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-WS/B

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

Deklaracje PIT za 2013 rok (składane w 2014 roku)

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-2 (4) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2A (4) Oświadczenie osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymujące stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należność za pracę, osoby otrzymujące świadczenie integracyjne dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-2K (7) Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych
PIT-3 (4) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
PIT-R (16) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
PIT-4R (4) Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-6/6L (10) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT-8AR (3) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-8C (6) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
PIT-11 (20) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
PIT-12 (6) Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
PIT-14 (7) Informacja o: - wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego; - wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej
PIT-16 (12) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT-19A (6) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (17) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28/B (12) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych
PIT-36 (19) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-36L (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
 objaśnienia
PIT-37 (19) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-38 (9) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT-39 (5) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) - dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
 objaśnienia
PIT-40 (19) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika
PIT-40A/11A (17) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
PIT/B (12) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D (23) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym (załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37)
 objaśnienia
PIT/M (5) Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/O (19) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym
 objaśnienia
PIT/Z (4) Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust.7a ustawy 
PIT/ZG (4) Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
IFT-1/IFT-1R (10) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemających w Polsce miejsca zamieszkania
Information on revenue (income) derived by nonresident natural presons
IFT-3/IFT-3R (6) Informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
IFT/A (4) Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy
AZ-O (1) Oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą
SSE-A (1) Wykaz udziałów w spółkach
SSE-R (4) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
 objaśnienia
SSE-R/A (2) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

 

Wzory ważne od 1 września 2011 r.

   SMS Opis deklaracji

Pakiet formularzy: VZM-1 + VZM-1/A + VZM-1/B + VZM-1/C.

Formularz zwrotu podatku VAT za materiały budowlane wraz z załącznikami

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VZM-1 (5) Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych w okresie od 1.05.2004 r.
VZM-1/A (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych
VZM-1/B (4) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków, nieodliczanych w ramach ulg mieszkaniowych 
VZM-1/C (2) Wykaz faktur i wartości poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT wg stawki 23%
broszura Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

 

Deklaracje VAT obowiązujące w 2014 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (14)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

VAT-7D (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7K (8)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-7D

VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-8 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
VAT-10 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 18 lutego 2014 roku
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (2) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (2) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-26 (1)
(nowość)
Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej - obowiązująca od 1 kwietnia 2014 roku
VAT-R (11) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Deklaracje CIT obowiązujące w 2014 roku

Formularze dotyczące osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
CIT-5 (9) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-6AR (1) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych
CIT-6R (2) Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-7 (9) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
CIT-8 (21) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8A (8) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8B (7) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8/O (8) Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8
CIT-9R (3) Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
CIT-10Z (1) Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągnietych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
CIT-11R (1) Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 i deklaracji CIT-6AR
CIT-D (3) Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach  
CIT-ST/A (5) Informacja o zakładach (oddziałach)
CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
IFT-2/IFT-2R (5) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej   
SSE-A (1) Wykaz udziałów w spółkach
SSE-R (4) Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
SSE-R/A (2) Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

 

Deklaracje NIP obowiązujące w 2014 roku

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
NIP-2 (9) Zgłoszenie identyfikacyjne (zgłoszenie aktualizacyjne) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
- obowiązujące do 30 listopada 2014 r.
NIP-2 (10) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem - obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
NIP-2/A (6) Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami
ZAP-3 (2) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 30 listopada 2014 r.
ZAP-3 (3) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem
- obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
NIP-5/W (5) Wniosek / Informacja o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej
NIP-7 (2) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem - obowiązujące do 30 listopada 2014 r.
NIP-7 (3) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem - obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
NIP-8 (1) Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających - obowiązujące od 1 grudnia 2014 r.
NIP-B (5) Informacja o rachunkach bankowych. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7
NIP-C (5) Informacja o miejscach prowadzenia działalności. Załącznik do zgłoszeń NIP-2 i NIP-7
NIP-D (7) Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej

 

Deklaracje PCC obowiązujące w 2014 roku

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PCC-2 (5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
PCC-3 (2) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
- wersja obowiązująca do 31 sierpnia 2014 r.
PCC-3 (4) Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
- wersja obowiązująca od 1 września 2014 r.
PCC-3/A (1) Informacja o pozostałych podatnikach
- wersja obowiązująca do 31 sierpnia 2014 r.
PCC-3/A (2) Informacja o pozostałych podatnikach
- wersja obowiązująca od 1 września 2014 r.

 

Deklaracje dla ryczałtu i karty podatkowej - obowiązujące w 2014 r.

Bezpłatne SMS Opis deklaracji
PIT-8AR (3) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
PIT-16 (12) Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
PIT-16A (7) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT-19A (6) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
Dz.U. 2013 poz. 1358
PIT-23 (6) Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
PIT-28 (17) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-28/A (14) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko
PIT-28/B (12) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych

 

Deklaracje akcyzowe obowiązujące w 2014 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
AKC-4/AKC-4zo (3) Deklaracja dla podatku akcyzowego
AKC-4/A (4) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
AKC-4/B (4) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
AKC-4/C (4) Podatek akcyzowy od piwa
AKC-4/D (5) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
AKC-4/E (4) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
AKC-4/F (4) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
 
AKC-4/H (4) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
AKC-4/I (4) Podatek akcyzowy od paliw opałowych
AKC-4/J (4) Podatek akcyzowy od gazu
AKC-4/K (4) Podatek akcyzowy od olejów smarowych
AKC-4/L (1)
(nowość)
Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)
AKC-PR (2) Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego
AKC-EN (4) Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
AKC-PA (4) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
AKC-P (1) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
AKC-R (2) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
AKC-S (2) Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy
AKC-U (5) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-WW (3) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-WG (1)
(nowość)
Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-Z (2) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
INF-A (4) Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym
INF-B (4) Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
INF-C (4) Informacja o piwie w składzie podatkowym
INF-D (4) Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu)
INF-F (4) Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
INF-I (4) Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
INF-J (4) Informacja o gazie w składzie podatkowym
INF-K (4) Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym

AKC-ST/AKC-STn (2)

Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego

 

Deklaracje dotyczące spadków i darowizn obowiązujące w 2014 r.

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-2 (5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku - deklaracja przeznaczona dla kancelarii notarialnych
SD-3 (4) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - deklaracja przeznaczona dla podatników - wersja obowiązująca do 31 sierpnia 2014 r.
SD-3 (5) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - deklaracja przeznaczona dla podatników - wersja obowiązująca od 1 września 2014 r.
SD-3/A (4) Informacja o pozostałych podatnikach - wersja obowiązująca do 31 sierpnia 2014 r.
SD-3/A (5) Informacja o pozostałych podatnikach - wersja obowiązująca od 1 września 2014 r.
SD-Z2 (4) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych 
- wersja obowiązująca do 24 października 2014 r.
SD-Z2 (5) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych 
- wersja obowiązująca od 25 października 2014 r.

 

Obowiązujące w latach 2012-2014

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
OPL-1 (3) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (3) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
ORD-OG (1) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-OG/A (1) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-M (2) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-HZ (2) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-TK (3) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-U (4) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-W1 (3) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-IN (5) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN/A (4) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 

Formularze POG obowiązujące w latach 2010-2014

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
POG-5 (1) Deklaracja dla podatku od gier
POG-5/A (2) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe
POG-5/C (1) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry liczbow
POG-5/D (1) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową
POG-P (1) Deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.