Aktualności podatkowe

05.02 Zaświadczenie o zarobkach emeryta do końca lutego

Piotr Szulczewski PIT.pl28 lutego mija termin wystawienia zaświadczenia, w którym płatnik  ZUS zatrudniający emeryta lub rencistę na podstawie umowy objętej obowiązkiem ubezpieczenia w ZUS, wskaże wartość jego wynagrodzenia. Zaświadczenie służy ustaleniu wysokości przychodów emeryta, a w konsekwencji sprawdzeniu, czy pobierane przez niego świadczenie z ZUS nie powinno ulegać ograniczeniu lub zawieszeniu.

Zaświadczenie obejmuje zarobki uzyskane z tytułów powodujących obowiązek ubezpieczenia społecznego. Za powyższe uznaje się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, w tym zatrudnienie podejmowane za granicą. Do wartości kwot wykazywanych w zaświadczeniu zalicza się również wynagrodzenia, które nie podlegają składkom ZUS jedynie z tytułu tzw. zbiegu podstaw ubezpieczenia (np. emeryt będący pracownikiem zatrudniony dodatkowo u innej osoby na podstawie umowy zlecenie powinien uzyskać zaświadczenie z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu umowy zlecenie; obie umowy wpływają bowiem na zawieszenie prawa do świadczeń z ZUS).

Zaświadczeniem nie obejmuje się natomiast wynagrodzeń uzyskiwanych z tytułu umowy o dzieło (chyba, że dzieło wykonywane jest na rzecz pracodawcy i podlega składkom ZUS) oraz do honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej.

Obowiązek wydawania zaświadczenia nie obejmuje emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) – w ich przypadku dodatkowe źródła zarobku nie wpływają na wysokość wypłacanego świadczenia emerytalnego.

 

Kiedy ZUS rozlicza nas na PIT-40A?

 

Oświadczenie obejmuje wynagrodzenie faktycznie wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika w 2012 r. (stosować należy zatem zasadę kasową, podobnie jak w przypadku wykazywania zaliczek na podatki u zatrudnionego). Nie obejmuje się w nim wynagrodzenia za okres 2012 r., wypłaconego dopiero w roku 2013. Ta sama zasada dotyczy pozycji pozapłacowych (świadczenia w naturze) lub wypłacanych nieregularnie (np. premie). Decydującym dla wykazania ich w zaświadczeniu jest data wypłaty lub postawienia do dyspozycji, a nie okres, za który świadczenia te przysługują.

Przedsiębiorcy uzyskujący świadczenie z ZUS sami informują ZUS o wartości podstawy ubezpieczenia (kwota, od której opłacają składki). Stąd też w ich przypadku obowiązek polega na przedstawieniu sporządzonego samodzielnie oświadczenia.

Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Limity wynoszą:

 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.457,20 zł 4.563,30 zł 01.12.2012


archiwalna wartość ograniczenia emerytury - limity

Piotr Szulczewski
Analityk PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz