Aktualności podatkowe

19.03 Masz długi? Zobacz kiedy się przedawnią!

Przedawnione długi są wbrew pozorom bardzo często dochodzone przez wierzycieli na drodze sądowej. Nieznajomość prawa powoduje, że dłużnicy nie wiedzą, że nie muszą takich długów płacić, o ile podejmą określone czynności. Praktyka uczy, że większość osób na sam widok wyroku sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności dostaje, mówiąc kolokwialnie „gęsiej skórki”. Są skuteczne sposoby, żeby uwolnić się od przedawnionych długów, nawet wówczas, gdy wyrok jest prawomocny, a także wtedy, gdy dług jest już u komornika sądowego.

Generalna zasada prawa cywilnego, mająca zastosowanie do zdecydowanej większości długów, stanowi zgodnie z dyspozycją art. 118 Kodeksu cywilnego, że długi przedawniają się, co do zasady po 10 latach. Krótszy termin przedawnienia długów wynosi 3 lata i jest przewidziany dla świadczeń okresowych oraz dla świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zasada z art. 118 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do terminów przedawnienia przewidzianych w odrębnych regulacjach, jak choćby w przepisach Kodeksu cywilnego, dotyczących poszczególnych umów, i tak roszczenia:

 • z tytułu umowy sprzedaży pomiędzy profesjonalistami, przedawniają się po 2 latach;
 • z umowy o dzieło - po 2 latach;
 • z umowy najmu przedawniają się po roku;
 • z umowy rachunku bankowego przedawniają się po 2 latach;
 • z umowy zlecenia przedawniają się  po 2 latach;
 • z umowy przewozu przedawniają się po roku;
 • z umowy przewozu między przewoźnikami przedawniają się po 6 miesiącach;
 • z umowy spedycji przedawniają się po 6 miesiącach;
 • z umowy ubezpieczenia przedawniają się po 3 latach;
 • z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedawniają się po 3 latach, lecz nie później niż po 10 latach od momentu dowiedzenia się o szkodzie;
 • z umowy składu przedawniają się po roku;
 • wekslowe przeciwko akceptantowi przedawniają się po 3 latach od dnia płatności weksla;
 • posiadacza weksla przeciw indosantom i wystawcy przedawniają się po roku od dnia protestu, a w przypadku zastrzeżenia „bez kosztów” przedawniają się po roku licząc od dnia płatności;
 • indosantów między sobą i przeciw wystawcy przedawniają się po 6 miesiącach, od dnia w którym indosant wykupił weksel, albo w którym sam został pociągnięty z weksla do odpowiedzialności sądowej.

 

Terminy przedawnienia

Podkreślenia wymaga fakt, że terminy przedawnienia nie mogą być modyfikowane umownie, czyli zabronione jest zarówno ich skracanie, jak i wydłużanie. Klauzula umowna przewidująca krótszy lub dłuższy termin przedawnienia roszczeń majątkowych jest z mocy prawa nieważna i jako taka nie obowiązuje.

 

Jak sprawdzić czy mój dług jest przedawniony?

Generalna zasada mówi, że termin przedawnienia roszczeń majątkowych (np. wierzytelności) należy liczyć od dnia wymagalności roszczenia. Wymagalność roszczenia następuje kolejnego dnia po dniu, w którym zobowiązanie powinno być spełnione. Powyższa zasada, dotycząca terminu od którego powinno się liczyć przedawnienie nie jest bezwzględna. Wyjątek  jest przewidziany w sytuacji, gdy wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego - wówczas termin liczy się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniejszym możliwym terminie. Wyjątki początku terminu przedawnienia dotyczą również przedawnienia roszczeń z poszczególnych umów wymienionych powyżej.

Dla przykładu:

 • Bieg terminu przedawnienia roszczenia z umowy o dzieło jest liczony od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.
 • Bieg terminu przedawnienia roszczenia z umowy najmu liczy się od dnia zwrotu rzeczy.

Ważną rzeczą, wymagającą podkreślenia jest to, że powyższe terminy przedawnienia roszczeń dotyczą tylko tych roszczeń, które regulują te przepisy. Nie dotyczą one roszczeń, które nie są wymienione w tych przepisach. Dla zobrazowania powyższego, np.  roszczenia z tytułu umowy najmu rzeczy, dotyczące naprawienia szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz, albo o zwrot nadpłaconego czynszu, przedawniają się po roku od dnia zwrotu rzeczy. Jeśli któraś ze stron umowy najmu ma jakieś inne roszczenia, np. o zapłatę czynszu, to termin przedawnienia określa się na podstawie generalnej zasady z art. 118 Kodeksu cywilnego, który statuuje dwa terminy przedawnienia roszczeń majątkowych: 10 letni termin i 3 letni termin. Roszczenie  z umowy najmu o zapłatę czynszu przedawni się po 3 latach, gdyż jest roszczeniem o świadczenie okresowe. Roszczenie okresowe charakteryzuje się pewną powtarzalną cyklicznością tak, jak np. comiesięczny czynsz z umowy najmu. Jeśli roszczenie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to przedawnia się również po 3 latach, chyba że dla danego rodzaju roszczenia jest przewidziany krótszy termin przedawnienia jak dla powyżej wskazanych roszczeń z umowy najmu. Pozostałe roszczenia majątkowe przedawniają się po 10 latach.

Terminy przedawnienia ulegają przerwaniu przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia (chodzi tu np. o wytoczenie powództwa przed sądem lub złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego); przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje (chodzi tu np. o zapłatę części należności, rozłożenie zobowiązania na raty, zaakceptowanego podpisem dłużnika); przez wszczęcie mediacji (chodzi o podjęcie mediacji np. przed mediatorem sądowym). Po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo. Ważne z powyższego jest to, by nie uznawać roszczenia wierzyciela, ani nie podejmować mediacji dotyczącej roszczenia, gdy mamy wątpliwości czy dane roszczenie nie jest przedawnione. W przeciwnym bowiem razie, przerwiemy bieg terminu przedawnienia i tym samym nie będziemy mogli zwolnić się z odpowiedzialności za dług.

 

Uwzględnienie przedawnienia roszczenia na zarzut dłużnika

Fundamentalną kwestią związaną z przedawnieniem roszczeń majątkowych jest to, że sąd nie uwzględnia przedawnienia roszczenia z urzędu, lecz na zarzut dłużnika. W przypadku otrzymania nakazu zapłaty czy to w postępowaniu upominawczym, czy to w postępowaniu nakazowym lub otrzymania wyroku zaocznego, powinniśmy w celu ubezskutecznienia nakazów lub wyroku zaocznego, podjąć określone działania. W przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wyroku zaocznego, należy złożyć sprzeciw w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty lub w terminie 7 dni od odebrania wyroku zaocznego, w którym to sprzeciwie podniesiemy zarzut przedawnienia (wystarczy zdanie: „Podnoszę zarzut przedawnienia w całości co do dochodzonego ode mnie roszczenia”).

W przypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, należy złożyć zarzuty w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty, w których tak, jak powyżej, podniesiemy zarzut przedawnienia. Zarzut przedawnienia dotyczy również postępowania rozpoznawczego, czyli w przypadku rozprawy sądowej. Oczywiście zarzut przedawnienia nie musi być podniesiony w powyższych terminach. Jest to jednak najwcześniejszy termin, kiedy można podnieść zarzut przedawnienia roszczenia na etapie postępowania sądowego. W przypadku zaniedbania podniesienia zarzutu przedawnienia w powyższych terminach, skutki mogą być następujące: uprawomocnienie się nakazu zapłaty lub wyroku, nadanie klauzuli wykonalności takiemu nakazowi lub wyrokowi, następnie skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego, łącznie z powyżej wymienionymi tytułami wykonawczymi, następnie należy spodziewać się zajęć komorniczych, które w przypadku ich skuteczności, czyli wyegzekwowania dochodzonych należności, nie podlegają zwrotowi. Tak więc widać, że czas na podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia jest ograniczony.

 

Przedawnione długi w egzekucji komorniczej

Ustawodawca przewidział również sytuację, gdy przedawnione wierzytelności są już u komornika sądowego. W takim przypadku dłużnik powinien skierować do sądu powództwo przeciwegzekucyjne (tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego), w którym to pozwie dłużnik powinien żądać pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego, ze względu na przedawnienie dochodzonej od niego wierzytelności.

Żeby jednak nie stracić tej szansy, gdyż pozew może być rozpoznany przez sąd już po wyegzekwowaniu przez komornika sądowego dochodzonych należności, w pozwie dłużnik powinien złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez konkretnego komornika sądowego, pod konkretną sygnaturą. Należy wskazać, który komornik sądowy prowadzi egzekucję oraz pod jaką sygnaturą, np. „wnoszę o zabezpieczenie pozwu poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego Jana Kowalskiego przy Sądzie Rejonowym w Warszawie pod sygnaturą KM 2435/11 do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia pozwu”.

Wówczas sąd wyda szybko postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, z którym należy niezwłocznie udać się do komornika sądowego. Z chwilą doręczenia powyższego postanowienia komornikowi sądowemu, nie może on podejmować żadnych czynności egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi, w tym dokonywać zajęć czy przekazywać wyegzekwowanych należności wierzycielowi. Następnie sąd wyznaczy termin rozprawy, na którym rozpozna pozew, co do meritum czyli  co do zarzutu przedawnienia, ewentualnie wyznaczy termin posiedzenia, na którym rozpozna zarzut przedawnienia.

Decyzja sądu będzie tu najczęściej jedna, czyli oddalająca powództwo wierzyciela ze względu na uwzględnienie zarzutu przedawnienia. Tym oto sposobem odpowiedzialność za przedawnione długi przestanie bezpowrotnie istnieć. Rzadko zdarza się nieuwzględnienie  zarzutu przedawnienia, np. z uwagi na sprzeczność tego zarzutu z zasadami współżycia społecznego.

 

Kancelaria Prawna Skarbiec

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Lisa Scott (27-03-2018 11:53:08)
Temat: loan offer
Dzień dobry wszystkim, Nazywam się Lisa Scott, chcę użyć tego medium, aby podzielić się tym świadectwem o tym, jak otrzymałem pożyczkę od Legit Loan Company. Kilka miesięcy temu...pokaż całą treść
Dzień dobry wszystkim, Nazywam się Lisa Scott, chcę użyć tego medium, aby podzielić się tym świadectwem o tym, jak otrzymałem pożyczkę od Legit Loan Company. Kilka miesięcy temu byłam obciążona finansowo, pilnie potrzebowałam pożyczki, więc skontaktowałam się z tak wieloma firmami i nie otrzymałem żadnej pożyczki po tak wielkim wysiłku i płatnościach, zostałem oszukany w łącznej kwocie 3 000 €, stałem się bardziej sfrustrowany i zdesperowany aż do pewnego wiernego dnia, postanowiłem skontaktować się z moim przyjacielem, który niedawno dostał pożyczkę przez Internet, opowiedziałem jej o mojej sytuacji finansowej, a potem powiedziała mi o tej legalnej i prawdziwej spółce pożyczkowej o nazwie SUSAN WEALTH LOAN COMPANY (susanwealthloancompany @ gmail.com). Skontaktowałem się z Firmą i otrzymałem Warunki Firmy, które zaakceptowałem i ku mojemu największemu zaskoczeniu w ciągu 48 godzin, moja kwota pożyczki w wysokości 40 000 EUR została zatwierdzona i przeniesiona na moje konto. Wierzę, że inni ludzie również składają zeznania o tym samym uczciwym pożyczkodawcy. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki? prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej: susanwealthloancompany@gmail.comzwiń
Autor: katarzyna (12-02-2018 13:20:26)
Temat: dlug u komornika
Czy mając dług bankowy u komornika , jakeś cztery lata. Czy mogę wystoić do sodu o przedawnie długu. proszę o pomoc....pokaż całą treść
Czy mając dług bankowy u komornika , jakeś cztery lata. Czy mogę wystoić do sodu o przedawnie długu. proszę o pomoc. zwiń
Autor: Iza (26-01-2018 16:07:51)
Temat: Zajęcia
nie rozumiem mnie komornik po 14 daniach zajął emeryturę . Każdy bank dopilnował a tu lumpy latami nie spłacają nie wiem co to za prawo .
Autor: Iza (26-01-2018 16:06:48)
Temat: Zajęcia
nie rozumiem mnie komornik po 14 daniach zajął emeryturę . Każdy bank dopilnował a tu lumpy latami nie spłacają nie wiem co to za prawo .
Autor: bartek (19-12-2017 19:51:06)
Temat: debet
Otrzymalem pismo info.ze od 2012 lezy w kancelarii windykacyjnej mój dlug zekomo kupiony od banku w którym miałem rachunek 15 lat temu od ponad 10 lat...pokaż całą treść
Otrzymalem pismo info.ze od 2012 lezy w kancelarii windykacyjnej mój dlug zekomo kupiony od banku w którym miałem rachunek 15 lat temu od ponad 10 lat pracuje za granica i nie posiadam rachunku w Pol;sce teraz domagają się splaty ponad 2 tys zl, żeby było weselej tozaproponowali bym splacll szybko1600 zl to reszte mi umoza,to jakiś idiotyzm przez te wszystkie lata nie miałem zadnej info. ze mam jakiś dlug,nawet nie pamiętam tego debetu-co mam zrobić?dziekizwiń
Autor: aga (26-11-2017 21:11:21)
Temat: nie splacony dlug w banku
13 lat temu wzielam kredyt w banku czesciowo go splacilam pozniej przestalam go placic nie bylo mnie stac teraz kredyt inkaso straszy mnie ze zlicytuje mi do...pokaż całą treść
13 lat temu wzielam kredyt w banku czesciowo go splacilam pozniej przestalam go placic nie bylo mnie stac teraz kredyt inkaso straszy mnie ze zlicytuje mi do ktorego jestem wspol wlascicielem komornik nie sciaga bo ja nie pracuje a inkaso neka mnie telefonami czy moj dlug moze byc przedawniony gdzi sie udac po pomoc zwiń
Autor: Marusia (09-11-2017 02:28:19)
Temat: Dlug w Banku
Mam kredyt w mBanku zostalo 3 lata temu do splacenia 9400 zl nie place tego od 3 lat ponad i nie dam ani grosza. Po jakim czasie...pokaż całą treść
Mam kredyt w mBanku zostalo 3 lata temu do splacenia 9400 zl nie place tego od 3 lat ponad i nie dam ani grosza. Po jakim czasie dlug zostanie umozony z tak zwanego przedawnienia? zwiń
Autor: isis (09-08-2017 11:09:38)
Temat: Komornik
Komornik chce wejść na pensję.Wyrok zapadł 4października 2007 Kiedy się przedaqwnia...pokaż całą treść
Komornik chce wejść na pensję.Wyrok zapadł 4października 2007 Kiedy się przedaqwnia zwiń
Autor: magda (04-02-2017 11:14:24)
Temat: pytanie o rzedawnieniu
Mam wyrok z 10.07.2013 o nakazie zapłaty weksla na dosc duża kwotę. Do tej pory nikt nie prowadzi ekzekucji komorniczej, pan któremu miałam zapłacić te pieniądzeostał...pokaż całą treść
Mam wyrok z 10.07.2013 o nakazie zapłaty weksla na dosc duża kwotę. Do tej pory nikt nie prowadzi ekzekucji komorniczej, pan któremu miałam zapłacić te pieniądzeostał zatrzymany po 6 miesiacach od mojego wyrokui też ma w tej chwili proces o oszustwo.Jestem w tej sprawie osobą pokrzywdzoną. Nie wiem co dalej robić?, czy odsetki są naliczane czy nie?zwiń
Autor: Dana (27-01-2017 08:22:12)
Temat: Dług 2004
Witam.Mam dług w getin banku.mianowicie.Dostałam od nich kartę. Dług ciągnie sie 13 lat.Czy mogę napisać o przedawnienie w przypadku karty?
Autor: Kaska (25-01-2017 02:22:13)
Temat: Nie zamknięte konto bankowe
Przez przypadek dowiedziałam się że minęło 5000 dni istnienia konta bankowego którego nie zamknęła powstało zadłużenie z tego tytułu 280 zł czy powinnam spłaić zadłużenie,czy ulega...pokaż całą treść
Przez przypadek dowiedziałam się że minęło 5000 dni istnienia konta bankowego którego nie zamknęła powstało zadłużenie z tego tytułu 280 zł czy powinnam spłaić zadłużenie,czy ulega to przedawnieniu?zwiń
Autor: Anna (03-11-2016 14:03:16)
Temat: Ponaglenie w sprawie zadłużenia
Mam pytanie odnośnie ponaglenia w sprawie postępowania egzekucyjnego w sprawie zadłużenia , które podejrzewam , ze powstało w związku niezapłaceniem rachunku telefonicznego ponad 10 lat temu. Ja...pokaż całą treść
Mam pytanie odnośnie ponaglenia w sprawie postępowania egzekucyjnego w sprawie zadłużenia , które podejrzewam , ze powstało w związku niezapłaceniem rachunku telefonicznego ponad 10 lat temu. Ja mogę sprawdzić czy nie jest one przedawnione bo od ponad 11 lat przebywam po za granicami państwa . Dziękuje za pomoczwiń
Autor: Marcin (06-10-2016 14:02:04)
Temat: Dług z 2005
Witam mam dług z karty kredytowej z 2005 roku co jakis czas przejmuje to inna firma windykacyjna lub komornik czy ten dług sie pprzedawnia
Autor: Ewa (07-09-2016 19:25:15)
Temat: Dlug
Witam mam pytanie mialam firme do 2000 roku i mam dlugi z tytulu nieoplaconych podatkow i innych roszczen wynikajacych z dzialalnosci gospodarczej bez...pokaż całą treść
Witam mam pytanie mialam firme do 2000 roku i mam dlugi z tytulu nieoplaconych podatkow i innych roszczen wynikajacych z dzialalnosci gospodarczej bez zusu . Komornik przychodzil przez ponad 10 lat , ale ostatnie poltora roku nie przychodzil, ale przyszlo wezwanie do sadu gdzie bylo napisane ze Jak sie nie zglosze to i tak bedzie tak jak gdybym ten list odebrala i ze sprawa sie odbedzie. Zapomnialam nspisac , ze od 15 lat jestem za granica i niczego nie odbieram Bo sie boje . Nie wiem co mam robiczwiń
Autor: Kaśka (07-09-2016 08:23:41)
Temat: Dług z 2000 r obecne wezwanie z firmy windykacyjnej
Witam, 22,12,2000 r powstal mi dług dla firmy POLKOMTEL SA Tydz temu dostałam pierwsze (zwykłyym listem)wezwanie do zapłaty z firmy ITRUM JUSTITA i kwota do zapłaty to...pokaż całą treść
Witam, 22,12,2000 r powstal mi dług dla firmy POLKOMTEL SA Tydz temu dostałam pierwsze (zwykłyym listem)wezwanie do zapłaty z firmy ITRUM JUSTITA i kwota do zapłaty to już9,081,65 Co mam robić?Na pomoc!!!!zwiń
Autor: lysy (19-04-2016 16:16:08)
Temat: wezwanie do zaplaty od kpmornika wyslane zwyklym listem
Dostałem wezwanie do zapłaty.Od komornika.Zwykłym listem.Jedyny. Kredyt jaki bralem to jakies 15-17lat temu.Co mam z ty zrobić?
Autor: dłużnik (05-01-2016 21:39:35)
Temat: przedawnienie
witam państwa mam pytanie czy dobrze rozumie jeśli moja żona miała niby dług z przed 16 lat niby za nie płacenie rachunku za telewizje satelitarną to ten...pokaż całą treść
witam państwa mam pytanie czy dobrze rozumie jeśli moja żona miała niby dług z przed 16 lat niby za nie płacenie rachunku za telewizje satelitarną to ten dług sie przedawnił i może złożyć odpowiedni wniosek do sądu i być pewna że będzie dobrze czy tak ponadto twierdzi ze dokumenty na podstawie których wydano wyrok były z fałszywym jej podpisem co właściwie ma zrobić dodam ze obecnie rozpoczeła spłate komornika z tego tytułuzwiń
Autor: rysek (18-10-2015 19:56:51)
Temat: nakaz zaplaty na rzecz zarzadcy za zalegle czynsze
witam dostalem nakaz zaplaty za zaleglosc z ostatnich 3 lat czyli z odsetkami ponad 12 tysięcy zl sam dlug siegal raczej 7 lat i kwocie ponad...pokaż całą treść
witam dostalem nakaz zaplaty za zaleglosc z ostatnich 3 lat czyli z odsetkami ponad 12 tysięcy zl sam dlug siegal raczej 7 lat i kwocie ponad 42 tysięcy, zastanawia mnie fakt dlaczego tylko za ostatnie 3 lata czyzby bali się ze odwołam się do art. 118 kc o przedawnieniu i sad się przychili do ostatnich 3 lat a skarżący straci na tym czy skarazacy jest cfanszy jak ladniejszy i po upawomocnieniu tego wyroku wystosuje kolejne zadanie z tytułu zaniechania przedawnienia przez uwzględnienie pierszego wyroku czyli pierwszy wyrok zamknie możliwość podniesienia artykulu 118 kc i zazadaja pozostałej kwoty i tu mije pytanie co z tym zrobić i czy faktycznie skarżący znalazł kruczek na obejście artykulu 118 kc i czy mam się teraz bac czy tez jeśli tak uczynil to czy ja powinienen się teraz odwolac o probe kombinowania przez skarżącego pozdrawiam rysekzwiń
Autor: rysek (18-10-2015 19:36:26)
Temat: nakaz zaplaty na rzecz zarzadcy za zalegle czynsze
witam dostalem nakaz zaplaty za zaleglosc z ostatnich 3 lat czyli z odsetkami ponad 12 tysięcy zl sam dlug siegal raczej 7 lat i kwocie ponad...pokaż całą treść
witam dostalem nakaz zaplaty za zaleglosc z ostatnich 3 lat czyli z odsetkami ponad 12 tysięcy zl sam dlug siegal raczej 7 lat i kwocie ponad 42 tysięcy, zastanawia mnie fakt dlaczego tylko za ostatnie 3 lata czyzby bali się ze odwołam się do art. 118 kc o przedawnieniu i sad się przychili do ostatnich 3 lat a skarżący straci na tym czy skarazacy jest cfanszy jak ladniejszy i po upawomocnieniu tego wyroku wystosuje kolejne zadanie z tytułu zaniechania przedawnienia przez uwzględnienie pierszego wyroku czyli pierwszy wyrok zamknie możliwość podniesienia artykulu 118 kc i zazadaja pozostałej kwoty i tu mije pytanie co z tym zrobić i czy faktycznie skarżący znalazł kruczek na obejście artykulu 118 kc i czy mam się teraz bac czy tez jeśli tak uczynil to czy ja powinienen się teraz odwolac o probe kombinowania przez skarżącego pozdrawiam rysekzwiń
Autor: rysiek (12-10-2015 13:16:11)
Temat: uzdrowiona gospodarka
jesteśmy krajem dluznikow bo tak to polskie państwo chce zebysmy byli zadlzeni bo atcy musza być pokorni a prawda taka ze z naszych odsetek oni maja niezle...pokaż całą treść
jesteśmy krajem dluznikow bo tak to polskie państwo chce zebysmy byli zadlzeni bo atcy musza być pokorni a prawda taka ze z naszych odsetek oni maja niezle dochody itp. nie zebym tu przeginał ale jeśli się robi mysk ze czynsz najmu lokalu komunalnego winduje się do blisko 800 a emeryture na nieco mpnad 900 zl to już maja gościa w reku to smo dając kredyty osoba które zarabiają 1500zl na reke i palca czynsz 1000 zl a dotego dochodzi energia ogrzewanie itp. wiec z czego zyc ano proste można sobie kontop zalozyc w banku i wyrolować tak zwana linie i już mamy na chlebek, albo wziasc kredycik maly 5 tysięcy optrzy tych dochodach dadza bez problemu ale bproblem już jest, wyroki eksmisje zajecia komornicze i niszczenie człowieka, pytam gdzie te zarobkli czyzby wszędzie mowiecie o sredniej krajowej siegajacej już 4 tysięcy zl i nawet wiecj, dziwne bo nie jestem sedzia ani prezesem ani kierownikiem zwyczajny człowiek zarobi do 1500zl na reke podkreślam do ba sa regiony gdzie nawet 1000zl to luxus i dotego umowy smioeciowe albo najczęściej tyra na czarno, pytam tych debili co rzadza kiedy się to skończy czy jak wjada Rosjanie czy jak spadnie bomba atomowa, proba załatwienia dziś zasiłku docelowego nest tak skomplikowana iż trzeba mieć auto i kikadziesiat godzin żeby wystać w urzędach o wymagane papiery a czest zaplacic za nie, ktoś się uśmiecha ze auto ano albo spory peg biletow komunikacji żeby odwiedzić wszystkie instytucje, załatwienie zasiłku opiekuńczego nad chora osoba to kpina, urząd skarbowy, zus, urząd stanu cywilnego, lekarz, mase odpisow itp. oraz sterta papierów przynajmniej 12 kartek do wypelnienia, być może tak to wlasnie ma wygladac żeby dobic biedkow zchorowanych i starych wyrzucić na ulice niech zdychają, nie so potrzebni zwiń
Autor: piotr (21-09-2015 22:13:43)
Temat: przedawnienie wierzytel....
w 2005 r w maju odyla sie licytacia nieruchomosci i nie doszlo do jej sprzedazy bo nie bylo chetnych ,a za rok 2006 wrzesien komornik zakonczym egzekucie...pokaż całą treść
w 2005 r w maju odyla sie licytacia nieruchomosci i nie doszlo do jej sprzedazy bo nie bylo chetnych ,a za rok 2006 wrzesien komornik zakonczym egzekucie komorniczom ,,,,wiec od kiedy mozna liczyc date przedawnienia....pozdrawiamzwiń
Autor: Joanna (09-09-2015 17:05:52)
Temat: Za brak biletu w PKP
Witam. Pod koniec sierpnia 2015 roku otrzymałam pismo z firmy windykacyjnej że mam zapłacić dług wobec PKP. Przysłano mi mailem nakaz zapłaty z 12.10.2001 roku z...pokaż całą treść
Witam. Pod koniec sierpnia 2015 roku otrzymałam pismo z firmy windykacyjnej że mam zapłacić dług wobec PKP. Przysłano mi mailem nakaz zapłaty z 12.10.2001 roku z klauzulą wykonalności z dnia 03.12.2010 roku. Od 2001 roku do 2015 roku nie dostałam żadnej korespondencji w tej sprawie - ani od PKP, ani z Sądu ani Z tej firmy. czy ten dług jest przedawniony? czy może przyjść komornik? co moge zrobić żeby to załatwić?zwiń
Autor: RRR (23-05-2015 09:12:29)
Temat: abonament telewizji Cyfrowy Polsat
W czerwcu 2011 r.wypowiedziałam Cyfrowemu Polsatowi umowę. W kwietniu 2014 r.sąd wydał nakaz zapłaty należności za 3 miesiące po zerwaniu umowy. Zapłaciłam żądaną kwotę natychmiast, gdyż rzeczywiście...pokaż całą treść
W czerwcu 2011 r.wypowiedziałam Cyfrowemu Polsatowi umowę. W kwietniu 2014 r.sąd wydał nakaz zapłaty należności za 3 miesiące po zerwaniu umowy. Zapłaciłam żądaną kwotę natychmiast, gdyż rzeczywiście wynikało to z warunków umowy. W maju 2015r. otrzymałam pismo od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w związku z "niezapłacony długiem"!!! Co mogę zrobić w tej sytuacji, aby uniknąć czynności komorniczych, bo są bezprawne?zwiń
Autor: Konrad (23-02-2015 22:02:57)
Temat: Dług
Odezwał sie do mnie wierzyciel po 14 latach skierował sprawe do sadu cywilnego bo 14 lat sad nakazal mi zaplacic 1200 za szkode wyzadzona przezemnie.czy taki dług...pokaż całą treść
Odezwał sie do mnie wierzyciel po 14 latach skierował sprawe do sadu cywilnego bo 14 lat sad nakazal mi zaplacic 1200 za szkode wyzadzona przezemnie.czy taki dług sie przedawnil.Mam miec rozprawe co do mojego majatku.Komornik umorzyl sprawe uznal ze jestem nie sciagalny prosze o odp.adlerkonrad03@gmail.comzwiń
Autor: piotr (02-02-2015 15:57:01)
Temat: ubezpieczenie samochodu
w 2006 roku sprzedalem samochod i nie zalatfilem sprawy z ubecpieczalnia a teraz przyszlo mi PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAZY DLUGU lub splata zadluzenia ,mija wlasnie 11 lat ,co...pokaż całą treść
w 2006 roku sprzedalem samochod i nie zalatfilem sprawy z ubecpieczalnia a teraz przyszlo mi PUBLICZNA OFERTA SPRZEDAZY DLUGU lub splata zadluzenia ,mija wlasnie 11 lat ,co moge zrobic???zwiń
Autor: Jola (19-01-2015 13:34:35)
Temat: Zajęcie komornicze z tytułu działalności gospodarczej
Do jakiej kwoty komornik może zająć wynagrodzenie z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej (kilkanaście umów cywilno-prawnych). Wynagrodzenie wpływa od różnych osób na jedno konto bankowe.
Autor: KRR (19-12-2014 14:40:46)
Temat: abonament tel.
po 18 latach odezwał sie do mnie wierzyciel że mam dług za nie zapłacony abonament telefoniczny i razem z odsetkami jest to ponad 12 000...pokaż całą treść
po 18 latach odezwał sie do mnie wierzyciel że mam dług za nie zapłacony abonament telefoniczny i razem z odsetkami jest to ponad 12 000 zł .co robić ?zwiń
Autor: zabcia (11-12-2014 12:22:05)
Temat: czynnosci komornicze
zalegam z oplata swiadczenia okresowego (gaz) sprawa zostala oddana do komornika splaty dokonuje ratmi ,oprocz tego mam troch dlugow w banku ktore splacam ratami , mam zaciagniety...pokaż całą treść
zalegam z oplata swiadczenia okresowego (gaz) sprawa zostala oddana do komornika splaty dokonuje ratmi ,oprocz tego mam troch dlugow w banku ktore splacam ratami , mam zaciagniety kredyt hipoteczny tez splacany . Obecnie komornik wyszukuje wszystkich wierzycieli ,(mimo splat rat) wysylajac do nich pisma o przylaczenie sie do licytacji mojego lokalu mieszkalnego .Prosze o wyjasnienie czy ma do tego prawo . zwiń
Autor: mamamamamma (01-12-2014 17:33:53)
Temat: ubezpieczenie ac oc
7 lat temu kupiłam samochód po czy sprzedałam i wyrejestrowałam bez wizyty w ubezpieczalni teraz dostałam list od komornika czyli 01,12,2014 r czy mam obowiązek spłaty tego?
Autor: Hania (31-10-2014 12:02:36)
Temat: odsetki karne
mam spłacony kredyt - ściągnął komornik z emerytury .Przysłał mi pismo , że zakończył sprawę i że wszystko spłacone. Napisałam o wykreślenie z Biku ...pokaż całą treść
mam spłacony kredyt - ściągnął komornik z emerytury .Przysłał mi pismo , że zakończył sprawę i że wszystko spłacone. Napisałam o wykreślenie z Biku długu na co bank mi przysłał odsetki karne jeszcze większe niż ten kredyt który spłaciłam u komornika co mam teraz robić zwiń
Autor: jan (12-08-2014 11:54:11)
Temat: płatność za semestr studiów zaocznych na które nie uczęszczałam
Trzeba było się uczyć
Autor: maam (22-07-2014 14:52:07)
Temat: komornik a przedawnienie
Czy dług jaki pobiera z mojej pensji komornik również może się przedawnić po jakimś czasie?
Autor: Wojciech (12-07-2014 19:54:17)
Temat: płatność za semestr studiów zaocznych na które nie uczęszczałam
3 lata
Autor: amma (19-05-2014 22:49:51)
Temat: płatność za semestr studiów zaocznych na które nie uczęszczałam
szkoda ze nikt nir odpowiedzialna twoje pytanie bo mam ten sam problem!!!!
Autor: bloona (09-04-2014 19:11:58)
Temat: płatność za semestr studiów zaocznych na które nie uczęszczałam
po 9 latach dostałam wezwanie do zapłaty 1500 zł za semestr na który nie chodziłam czy po takim czasie nie dochodzi do przedawnienia?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz