Aktualności podatkowe

19.04 Prawo do ulg i odliczeń po zmarłym małżonku we wspólnym rozliczeniu PIT

Iwona KarkusOsoby, które w 2011 roku utraciły współmałżonka nie tracą możliwości dokonania wspólnego rozliczenia z fiskusem. Czy jednak nadal mają możliwość uwzględnienia ulg nabytych przez  zmarłego przed śmiercią w rocznym rozliczeniu PIT?

Zasady wspólnego rozliczania małżonków reguluje art. 6 ust. 2 oraz 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, którzy pozostawali przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mogą zostać opodatkowani łącznie, od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot dochodowych.

Zwyczajowo wspólne opodatkowanie małżonków odbywa się na wspólny ich wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym. W przypadku śmierci jednego z nich osobą upoważnioną do złożenia wniosku jest jeden z współmałżonków, a więc podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a którego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 updof). Żyjący małżonek nie powinien jednak składać podpisu za zmarłego.

 

Prawo do ulg po zmarłym współmałżonku

Podatnik w myśl przepisów ustawy o PIT nie traci prawa do wykazania ulg po śmierci współmałżonka. Organ podatkowy po śmierci podatnika zobowiązany jest powiadomić współmałżonka na podstawie posiadanych danych o wysokości dochodu lub przychodu zmarłego oraz wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub wpłaconego podatku, wskazując jednocześnie należną kwotę podatku pozostającego do zapłaty lub kwotę jego nadpłaty (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa). Jeżeli zmarły małżonek (spadkodawca) poniósł wydatki, które uprawniały go do skorzystania z ulg i odliczeń, żyjący małżonek (spadkobierca) ma prawo do powiadomienia organu podatkowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o dochodzie zmarłego o wysokości poniesionych wydatków.

Żyjący małżonek będący spadkobiercą po zmarłym mężu powinien przedstawić w Urzędzie Skarbowym dokumenty potwierdzające osiągnięte wydatki. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej wśród dokumentów należy umieścić m.in. dokument poświadczający posiadanie przez zmarłego grupy inwalidzkiej, czy też rachunki za zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 2 oraz 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz. 361)
  • art. 104 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 Nr 8 poz. 60)Iwona Karkus
PIT.pl


 

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz