ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT 2014: Abolicja podatkowa

Zadaniem abolicji podatkowej, a obecnie ulgi abolicyjnej jest zrównanie w skutkach podatkowych zarobkowania w krajach, w stosunku do których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują zastosowanie w Polsce zasady zwolnienia podatkowego z podatkami od przychodów z krajów, dla których umowa wskazuje zasadę odliczenia proporcjonalnego.

Obecnie abolicja podatkowa nie działa, w szczególności nie można składać wniosków o jej zastosowanie również za lata sprzed wprowadzenia ulgi abolicyjnej.

Uwaga

Ulga abolicyjna to inna instytucja niż abolicja podatkowa. Ta druga obowiązywała do dochodów z lat 2002 – 2007. Co więcej, nie można korzystać z niej na zasadzie praw nabytych poprzez korektę deklaracji podatkowej. Od roku 2008 abolicja podatkowa została zastąpiona ulgą abolicyjną, pozwalającą na odliczenie od podatku dodatkowej części podatku zagranicznego. Ostatni wniosek dotyczący abolicji podatkowej (w tym karnej) mógł być złożony w 2007 r. Co ważne, ulga abolicyjna obejmuje swoim zasięgiem jedynie dochody po jej wprowadzeniu, czyli od roku 2008. Wcześniejszego podatku nie można odliczyć od podatku w ramach tej ulgi, a obecnie również – w ramach obowiązującej wcześniej abolicji podatkowej.

Uwaga: Abolicja karna

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe - w zakresie dotyczącym przychodów z pracy za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek abolicyjny, podatnik, w stosunku do którego organ podatkowy wydał decyzję o umorzeniu zaległości lub o zwrocie. Oznacza to, że podatnik, który złożył, pozytywnie rozpatrzony wniosek abolicyjny, nie poniesie odpowiedzialności karnej z tytułu ewentualnego postępowania w sprawie wcześniejszego nieujawnienia źródła przychodów.

Zasada abolicji karnej nie obowiązuje podatników, którzy zgłoszenia dokonają po terminie, uzyskają negatywną decyzję abolicyjną lub korzystają z wprowadzonej w 2008 r. ulgi abolicyjnej nie składając jednocześnie wniosku o niepodleganie karze.

Podstawą abolicji podatkowej jest ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894). Ulga abolicyjna wprowadzona została do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez dodanie art. 27g i skutkuje odliczeniem kwoty od podatku dochodowego.

Podatnicy, którzy do końca roku 2007 r. korzystali z abolicji podatkowej zobowiązani są do przechowywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przychodów z pracy i zapłatę podatku za granicą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek. Termin to 5 lat licząc od końca roku, w którym złożyli zeznanie podatkowe za rok, który rozliczali i za który korzystali z abolicji.

Uwaga, jeżeli podatnik nie skorzystał z abolicji podatkowej i nie złożył wniosku w PIT-AZ, to dochody rozliczy na takich zasadach, jakie obowiązywały wcześniej, jakby abolicji nie było. Ma zatem możliwość korzystać z zasady odliczenia proporcjonalnego, nie wykorzysta natomiast dodatkowego odliczenia z tytułu abolicji. Od 2008 r., do przychodów zarobionych od tego roku może korzystać z ulgi abolicyjnej. W stosunku do takich przychodów może również korygować deklaracje, wskazując prawo do tej ulgi, ale tylko od roku 2008; do wcześniejszych przychodów zagranicznych w zakresie ulgi abolicyjnej korekty złożyć nie może.


Przychody „z pracy”

Za przychody podlegające abolicji podatkowej uznaje się:

 • osiągane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze źródeł – umowa o pracę, działalność wykonywana osobiście lub działalność gospodarcza,
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi;


Wniosek o zastosowanie abolicji podatkowej

Wniosek (PIT-AZ) należy złożyć w terminie:

 • 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - w przypadku gdy wniosek dotyczy roku 2002
  – czyli do 6 września 2008 r.;
 • 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w pozostałych przypadkach – czyli do 6 lutego 2009 r.

W przypadku dochodów za 2002 r. decyzja powinna zostać wydana nie później, niż 30 listopada 2008 r.

Na podstawie wniosku wydana decyzja:

 • umarza zaległość podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych, powstałą za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, w wysokości stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym (umorzenie zaległości), lub
 • zwraca kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy, którego dotyczy wniosek, przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym - w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego należnego za ten rok podatkowy wynikającego ze złożonego zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (zwrot), lub
 • umarza zaległość i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy - przy czym łączna kwota umorzenia zaległości i zwrotu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania podatkowego albo z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego, a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z pracy zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym.

Umorzenie zaległości powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość.

Do wniosku PIT-AZ dołącza się:

 • oświadczenie (wniosek Z-O), sporządzone według ustalonego wzoru, złożony pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające wysokość:
  • uzyskanych przychodów z pracy,
  • zapłaconego za granicą podatku, jeżeli podatnik był obowiązany do jego zapłaty

- wykazanych we wniosku,

 • zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek - w przypadku, gdy wniosek dotyczy umorzenia zaległości.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-04-2008
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Andrzej Szymański (10-04-2017 13:03:44)
Temat: treść przekazu
Szanowni Państwo, czy nie można by zatrudnić do redakcji Waszych tekstów kogoś, kto posiadł elementarne zasady języka polskiego? Nie korzystam zbyt często z Waszego serwisu, ale przyszło mi...pokaż całą treść
Szanowni Państwo, czy nie można by zatrudnić do redakcji Waszych tekstów kogoś, kto posiadł elementarne zasady języka polskiego? Nie korzystam zbyt często z Waszego serwisu, ale przyszło mi zajrzeć na stronę: PIT 2014: Abolicja podatkowa i jestem przerażony. Już pierwsze zdanie jest nie do zrozumienia. Przynajmniej dla nikogo, komu to pokazałem (ok 15 osób). A chyba piszecie dla normalnych....zwiń
Dodaj swój komentarz