Aktualności podatkowe

PIT-11 pracownika oraz PIT-11 zleceniobiorcy a koszty pracownicze i autorskie

2016-02-17

Płatnik może mieć problemy z właściwym wskazaniem w PIT-11 naliczonych pracownikowi kosztów podatkowych. W przypadku umowy o pracę oraz umowy zlecenie ich wartość wynikać może z zasad zatrudnienia i oświadczeń złożonych przez pracownika.


PIT-11 pracownika oraz PIT-11 zleceniobiorcy a koszty pracownicze i autorskie

Źródło: YAY foto

Podstawową zasadą, według jakiej postępować musi pracodawca - płatnik sporządzając PIT-11, jest by w informacji podawać informacje zgodne ze stanem faktycznym za rok, którego ona dotyczy. W efekcie nie można w PIT-11 podać kwot innych niż pobierane w trakcie roku nawet, jeśli przed jego sporządzeniem, a po zakończeniu roku, nastąpiła korekta rozliczeń pracownika i kwoty kosztów (a także innych pozycji PIT-11) zostają zmienione.

Stąd stosowane zasady powinny dotyczyć zasad poboru zaliczek na podatek. W przypadku, gdy płatnik nie zastosuje ich w trakcie roku - Płatnik, o powinien pamiętać o:

 • stosowaniu podstawowych kosztów w wartości 111,25 zł miesięcznie,
 • braku kosztów uzyskania przychodów przy wypłacie przez cały miesiąc wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego (jeśli chociaż jeden dzień w miesiącu podatnik pracował – należą się koszty ryczałtowe),
 • podwyższeniu kosztów w przypadku oświadczenia pracownika o dojazdach do pracy ale pod warunkiem, że pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
 • tym, że w przypadku wypłat zaległego wynagrodzenia – pobieraniu kosztów ryczałtowych jedynie raz, w wielkości przysługującej w miesiącu twej wypłaty,
 • tym, że w przypadku kilku umów o pracę z tym samym pracodawcą – stosowaniu kwot ryczałtowych do każdej z umów osobno
 • tym, że w przypadku gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie lub więcej umów, przy obliczaniu zaliczki na podatek zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego – który samodzielnie wykorzystuje jedynie pracownik (limity te wynoszą odpowiednio 2002,05 zł i 2502,56 zł w zależności od tego, czy pracownik uzyskując przychody z wielu umów pracuje w miejscowości swojego zamieszkania, czy innej),
 • w przypadku kosztów autorskich – płatnik nie pobiera kosztów (wynoszą one zero złotych) od miesiąca następującego po miesiąca, w którym koszty te przekroczyły wartość 42764 zł,
 • nienaliczaniu kosztów autorskich za okres, w którym pracownik nie korzysta z nich, np. przez czas zwolnienia chorobowego, wypoczynkowego,
 • nie stosuje się kosztów podwyższonych w związku z dojazdami do miejscowości innej niż miejscowość zamieszkania pracownika w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu.

Koszty zleceniobiorcy w PIT-11

Rozliczając przychody osób zatrudnienia osób zatrudnionych na umowie zlecenie, płatnik musi pamiętać:

 • by koszty przysługujące procentowo obliczać od przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, dla których ustalenia podstawą jest ten przychód z umowy zlecenie,
 • że w przypadku umów, zawieranych z innymi osobami niż pracownicy, dla których wartość przychodu z umowy nie przekracza 200 zł, płatnik nie pobiera kosztów uzyskania przychodów oraz nie wystawia PIT-11; umowy takie opodatkowane są ryczałtowo,
 • że nie ma możliwości, by pracownik już w trakcie opłacania zaliczek na podatek dochodowy złożył oświadczenie, że koszty faktycznie ponoszone będą wyższe, niż norma procentowa.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz