Aktualności podatkowe

13.02 ZUS wysyła PITy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie rocznych rozliczeń podatkowych do emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców. Do 29 lutego formularze PIT za 2007 r. trafią do blisko 9 milionów osób.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest sporządzić i przekazać informację o dochodach uzyskanych w 2007 roku osobom, które choć przez jeden miesiąc ubiegłego roku otrzymywały z ZUS świadczenie.

ZUS wyśle następujące formularze PIT:

PIT-40A - roczne obliczenie podatku otrzymają osoby, które przynajmniej w grudniu ubiegłego roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny oraz rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują, również jeżeli złożyły w ZUS wniosek o uwzględnienie ulgi z tytułu wychowywania dzieci.

Świadczeniobiorcy, którzy nie złożyli wyżej wymienionego wniosku w ZUS w terminie obowiązującym wszystkich podatników, tj. do 10 stycznia br., mogą skorzystać z odliczenia przysługującej im ulgi w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37 składanym do urzędu skarbowego.

PIT-11A - informację o dochodach otrzymają osoby, które nie pobierały w zeszłym roku wymienionych wyżej świadczeń do końca roku lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Formularz ten otrzymają również te osoby, które:

  • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,
  • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa.

PIT-11 - trafi do uprawnionych osób, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.

PIT-8C - informację o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS, otrzymają osoby alimentowane na podstawie:

  • wyroku sądu - w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona kwota alimentów w wyroku przewyższa 700 zł,
  • ugody - w kwocie przekazanych alimentów.

Źródło: ZUS

Zapisz się do newslettera PIT.pl i bądź na bieżąco ze zmianami w przepisach podatkowych.

Dodatkowo otrzymasz darmowy dostęp do e-porad prawnych.

zapisz się do newslettera PIT.pl

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz