Aktualności podatkowe

Certyfikaty inwestycyjne – rozliczenia dokonasz samodzielnie, bez pomocy biura maklerskiego

2017-04-11

Szereg przypadków zmusza podatników podatku dochodowego do samodzielnego ustalenia kwoty podatku i jego zapłaty. Wśród inwestorów, corocznie prawie, wtóruje rozliczenie na podstawie PIT-38. Często również ich inwestycje rozliczane są ryczałtowo bez obowiązku wykazywania na deklaracji PIT. Rzadko wśród inwestorów giełdowych zaliczki, przychody i dochody należy wykazywać zupełnie samodzielnie, bez jakiejkolwiek informacji z biura maklerskiego na PIT-8C. A takim właśnie przypadkiem są inwestycje w certyfikaty inwestycyjne.  

 

Certyfikaty inwestycyjne – rozliczenia dokonasz samodzielnie, bez pomocy biura maklerskiego


Źródło: FORUM

 

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

Papierami wartościowymi są akcje, obligacje, kontrakty terminowe, ale również inne dokumenty uprawniające do udziału w zysku. Za papiery wartościowe prawo uznaje także certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. W odróżnieniu od jednostek uczestnictwa, certyfikat odkupiony może być przez innego inwestora, a w efekcie możliwy jest obrót nimi między nabywającymi certyfikaty przed dniem ich wykupu przez fundusz inwestycyjny emitujący certyfikaty.  

Certyfikat bywa z reguły papierem opartym o wartość jakiegoś dobra, np. ceny ropy, złota, nieruchomości itp. Zatem jego zysk zależy od wahania cen danego surowca na rynku. Jeżeli wykupu certyfikatu lub jednostek uczestnictwa w funduszu dokonuje fundusz, staje się on płatnikiem i rozlicza podatek za inwestora. Przychody rozlicza się wówczas ryczałtowo – 19% podatkiem (art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT). Rozliczonego przez płatnika w ten sposób dochodu nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.  

Sytuacja samodzielnego rozliczenia podatku z tytułu zbycia certyfikatu inwestycyjnego przez inwestora przed terminem ich wykupu innemu inwestorowi niż emitujący certyfikat fundusz inwestycyjny. Jeżeli nabywcą jest osoba trzecia należy samodzielnie rozliczyć podatek dochodowy w PIT-38. Właściwą będzie w takim przypadku pozycja „innych przychodów” – niewykazywanych przez płatnika na PIT-8C. Inwestor traktuje taki przychód jako pochodzący z papierów wartościowych, a opodatkowaniu poddaje dochód z ich zbycia (art. 30b ust. 1) traktując certyfikaty jako papiery wartościowe.  

Ustawa o obrocie papierami wartościowymi za papiery wartościowe należy uznawać akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).  

W efekcie zatem od strony podatkowej inaczej będzie wyglądało rozliczenie w PIT certyfikatów wykupionych przez fundusz, a inaczej – przez osobę trzecią (innego inwestora).  

 

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Uwaga! Wypełnij PIT przez Internet bez wychodzenia z domu

Zespół PIT.pl zachęca do skorzystania z bezpłatnego programu do wypełniania rocznych rozliczeń PIT za 2016 rok - PIT Format.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

 

Program PIT Format to prosta w obsłudze aplikacja do wypełniania zeznań podatkowych za 2016 r. dostępna w dwóch wersjach: instalacyjnej i on-line.

Udostępniony czytelnikom program PIT 2016 pozwala wypełnić wszystkie deklaracje podatkowe dla osób fizycznych: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38, PIT-39 wraz z wszelkimi załącznikami: (PIT-B, -D, -O, -2K, -M, -ZG, - ORD ZU, -Z, -DS, -BR, SSE-R, CFR-1) i formularzami NIP (NIP-2, NIP-7, ZAP-3.).

<< Dowiedz się więcej o programie

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz